Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos
Tai, ką girdėjome, kai buvome vaikai:
stovėk ramiai, kur bėgi,  neliesk, būk atsargus, viską suvalgyk, neišsitepk, atsiprašyk, ateik čia, nesimaišyk man po kojomis, nebėgiok, kodėl manęs neklausai, šito tu nesugebėsi, aš užsiėmęs, apsirenk, nekalbėk pilna burna.

Tai, ką norėjome išgirsti, kai buvome vaikai:
myliu tave, tu toks gražus, kaip gerai, kad tave turiu, pabūkime kartu, kaip jautiesi, ar tau liūdna, tu toks švelnus, ar tu laimingas, man patinka kai juokiesi, kas tave nuskriaudė, man patinki toks, koks esi, mums gera būti kartu, pasakyk, jei suklydau.


Projektas "Vaikų dienos centras"

Trukmė: 2004-2008 m.

Rėmėjai:
LR Socialinės apsaugos darbo ministerija
Anykščių rajono savivaldybė
Privatūs asmenys

Partneriai:
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius
Anykščių švietimo centras
Anykščių rajono policijos komisariatas
Anykščių Jono Biliūno gimnazija
Anykščių Antano Vienuolio gimnazija
Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla
Anykščių šv. Aleksandro Nevskio stačiatikių parapija
Anykščių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka
Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija ,,Gelbėkit vaikus“ Anykščių skyrius

Projekto aktualumas:
Socialinės rizikos šeimų skaičius nemažėja. Jose ryškiausios problemos – bedarbystė ir ją lydintis tėvų alkoholizmas. Nedarbo, finansinių sunkumų, alkoholizmo veikiamos šeimos nebeatlieka auklėjamųjų funkcijų, neigiamas tėvų gyvenimo pavyzdys formuoja vaikuose iškreiptą gyvenimo sampratą, negatyvų požiūrį į socialinę aplinką, visuomenę, save. Vaikai, būdami šalia girtaujančių tėvų, patiria emocinį diskomfortą, neturi sąlygų normaliai saviraiškai. Nejausdami meilės ir rūpesčio namuose, neužimti ir neorganizuoti vaikai, turintys daug laisvo laiko, genami alkio ir noro pramogauti, ima pažeidinėti viešąją tvarką, patys tampa nusikaltimų aukomis. Silpni vaikų socialiniai įgūdžiai ir bendravimo patirties stoka neleidžia vystytis normaliai asmenybei.
Kritiškais atvejais vaikai paimami iš biologinės šeimos ir jiems nustatoma globa (rūpyba). Šiuo veiksmu ypač pažeidžiamas vientisas asmenybės vystimasis, pakenkiama vaiko prigimtiniam poreikiui augti biologinėje šeimoje.
Pagrindinis centro siekis – dirbti su visais socialinės rizikos šeimos nariais, siekiant vis geresnio šeimos mikroklimato, pozityvesnių ryšių su aplinka. Siekiama, kad pastiprinta ir pozityviai pamokyta šeima pati ugdytų vaikus, kad nereikėtų taikyti kraštutinių poveikio priemonių – vaikų paėmimo iš šeimos.

Projekto tikslas:
Įgalinti socialinės rizikos šeimas pozityviai atlikti savo socialinę misiją – šeimos aplinkoje ugdyti vaikus, orientuoti juos į visuomenei priimtiną veiklą, suteikti vaikams teigiamą socialinį pavyzdį. Skatinti tėvų ir vaikų pozityvią socializaciją, kuri padėtų jiems įsijungti į visuomenės gyvenimą, įgyti teigiamą socialinį vaidmenį, išlikti socialiai priimtinomis bendruomeniškomis asmenybėmis.

Projekto uždaviniai:

  • Išaiškinti, sušvelninti ar pašalinti krizės namuose priežastis
  • Saugoti vaikus nuo smurto ar žalingų įpročių
  • Ugdyti tėvų savimonę ir jų atsakomybę už savo tėviškas pareigas
  • Individualiai dirbti su vaiku ir jo šeima, teikiant konkrečią socialinę pagalbą, kad būtų užtikrintos sąlygos vaikui augti biologinėje šeimoje.
  • Sudominti ir įtraukti vaikus ir jų šeimas į centro renginius, skatinti jų saviraišką, saviugdą, kultūrinius interesus, atitraukti vaikus nuo neigiamų įtakų
  • Ugdyti žmoniškumo, tarpusavio pagalbos, bendravimo, socialinio atsparumo ir kitus pozityvius jausmus
  • Bendradarbiauti su institucijomis, ginančiomis vaiko teises ir jų interesus, galinčiomis sėkmingai papildyti centro teikiamas paslaugas
Projekto dalyviai: 
Anykščių miesto socialinės rizikos šeimų vaikai ir tėvai. Projekte dalyvavo 34 vaikų ir 20 tėvų. Vaikų amžius – nuo 3 iki 18 metų. Iš jų 23 mergaitės, 12 berniukų.

Projekto eiga: 
Vykdant šį projektą, socialinės rizikos šeimų vaikai yra užimami po pamokų ir atostogų metu, įtraukiant juos į kasdieninę centro veiklą. Vaikai kasdien yra pamaitinami, gali centre ruošti pamokas. Centre vaikams organizuojami biblioterapijos, kompiuterinio raštingumo, floristikos, meno, kulinarijos užsiėmimai. Užsiėmimai su vaikais vykdomi pagal specialias programas: “Asmenybės gebėjimų ir galimybių realizacija socializacijos pagrindu”, „Jaunimo lyderiai“. Vaikai kartu švenčia savo gimtadienius, organizuoja įvairius renginius, parodas ir kalendorines šventes. Kasdien su vaikais centre dirba socialinis pedagogas. Taip pat kelis kartus per mėnesį vyksta grupinės ar individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos vaikams, psichologo ir teisininko konsultacijos tėvams. Kelis kartus per savaitę yra aplankomos probleminės šeimos. 

Rezultatai:
Įgyvendinant šį projektą tikimasi padidinti vaikų atsparumą žalingiems įpročiams ir neigiamai gatvės įtakai. Vaikai turėjo saugią aplinką centre ir saugesnę namuose, jie buvo įtraukti į įdomią ir turiningą veiklą, geriau mokėsi ir lankė mokyklą, buvo pamaitinti, gavo reikalingą materialinę pagalbą, įgijo higienos, darbinių įgūdžių, išmoko kultūringai bendrauti, padėti vieni kitiems. Tikimasi, kad pagerės situacija šeimose. Projekto metu tėvams buvo suteikta būtina pagalba: konsultacijos, tarpininkavimas, palaikymas. Tėvai buvo skatinami patys pasirūpinti šeima ar pasinaudoti šeimai priklausančiomis socialinės paramos formomis, daugiau dėmesio skirti vaikų reikmėms, mokėsi išgirsti, matyti ir suprasti vaikus, domėtis jų vaikų veikla, dalyvauti centro renginiuose.


Piešinių konkursas "Mano vasara"

Darome darbelius iš smėlio


Kauno aviacijos muziejuje


Išvyka į Rokiškį

Šokių pamoka

Rudens darbelių paroda


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras