Emblema
J.Biliûno g. 57, LT-29111 Anykðèiai,  tel. faks. (8  381) 542 35,  el. paðtas anykcentras@gmail.com
Renginiai


Tas, kuris nori, daro daugiau negu tas, kuris gali

G. Merje (1530-1601)


KAIP SMAGU STOVYKLAUTI

Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centro darbuotojai, dirbdami su vaikais ið ðeimø patirianèiø socialinæ rizikà bei socialiai remtinø ðeimø vaikais, pastebi, jog iðlieka vaikø uþimtumo problema, ypaè vasaros atostogø metu. Taip pat, ðie vaikai turi bendravimo kolektyve ágûdþiø stokà. Todël siekiant didinti vaikø uþimtumà bei tobulinti bendravimo ágûdþius, liepos 12-16 dienomis buvo surengta 5 dienø vasaros stovykla ,, STEBIU - KLAUSAU– KURIU – BENDRAUJU“
“( Anykðèiø rajono savivaldybës projektø, ágyvendinamø pagal Anykðèiø rajono savivaldybës 2021–2023 metø strateginio veiklos plano 6 programos „Kokybiðkos ðvietimo sistemos kûrimo, sporto skatinimo ir jaunimo uþimtumo programa” priemonæ Nr. 6.1.2.06 „Vaikø uþimtumo didinimas“).
Stovyklos metu organizuojamø veiklø dëka, buvo siekiama – padëti atsiskleisti vaiko gebëjimams, geriau paþinti save, mokytis siekti svajoniø ir tikslø, sveiko gyvenimo bûdo ágûdþiø, iðmokti bendravimo bei tolerancijos, praplësti kûrybiná akiratá, lavinti vaizduotæ, atrasti naujas galimybes gyvenime.
Stovykla vyko Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centre. Pati uþimtumo centro aplinka turi terapiná poveiká. Centras yra atokiau nuo miesto centro, prisiðliejæs prie miðko ir upës, tad vaikai galëjo daug laiko praleisti ir ilsëtis natûralioje ir sveikoje aplinkoje.
Uþsiëmimus vedë didelæ darbo patirtá turintys vadovai bei treneriai. Po kiekvieno uþsiëmimo vyko aptarimas, kurio metu paaiðkëjo vaikø gebëjimai bei veiksniai sàlygojantys jø atsiskleidimà.
Pleèiant vaikø akiratá buvo surengtos dvi iðvykos. Daug áspûdþiø paliko edukacinë-ekskursija VU Zoologijos muziejuje bei Zoosodas Ogmios mieste. Meninius pojûèius tobulinome Panevëþio dailës galerijoje. Èia buvo surengta ekskursija po Keramikos paviljonà, buvome supaþindinanti su Panevëþio tarptautiniø keramikos simpoziumø kûriniø kolekcija ir pavaizduotais keramikos darbais. Neliko pamirðtas ir kinoteatras.
Kiekvienà dienà stovyklos dalyviai turëjo ir laisvo laiko, kurio metu galëjo savarankiðkai pasirinkti praleidimo bûdà, tai stalo arba sportiniai þaidimai, knygos skaitymas, muzikos klausymasis, arba tiesiog poilsis. Kiekviena stovyklos diena prasidëjo laikantis áprasto rëþimo. Kaskart ryte vyko susirinkimas, kurio metu buvo aptariama dienos veikla bei kiekvieno dalyvio savijauta.
Projekto dalyviai kurdami, planuodami, organizuodami, bendraudami ágijo gyvenimo ágûdþiø, reikalingø savo svajoniø siekimui bei iðmoko judriø ir stalo þaidimø, ðokiø.

 

 

PSICHOTERAPINË PAGALBA (dailës terapija)

Ágyvendindami projektà Kompleksinës paslaugos ðeimai Anykðèiø rajone siûlome nemokamai pasinaudoti nauja paslauga. Veiklas veda: Lietuvos dailës terapijos asociacijos narë, dailës terapeutë Dalia Stiklerienë
Paslaugos skirtos vaikams, turintiems mokymosi sutrikimø, patyrusiems fiziná, psichologiná smurtà, turintiems autizmo spektro sutrikimø. Nors meno terapija yra tam tikras psichologinis gydymo bûdas, ið tiesø jis gali padëti ir psichologiniø problemø neturintiems vaikams, kuriems reikia sumaþinti patiriamà átampà ar iðspræsti tuo metu aktualias problemas. Terapijos veikloje gali taip pat dalyvauti ir visa ðeima. Karantino metu paslauga teikiama nuotoliniu bûdu.
Reikalinga iðankstinë registracija tel. 861544872
Veikla finansuojama Europos struktûrinio fondo lëðomis, ágyvendinant projektà "Kompleksinës paslaugos ðeimai Anykðèiø rajono savivaldybëje".
 

POZITYVIOS TËVYSTËS MOKYMAI

Kvieèiame tëvelius prisijungti prie pozityvios tëvystës ir dalyvauti mokymuose
Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centras, vykdydamas projektà ,,Kompleksiðkai teikiamos paslaugos ðeimoms Anykðèiø rajono savivaldybëje“, organizuoja nuotolinius mokymus skirtus tëvams.
Renkama grupë, kvieèiame registruotis
Mokymai prasidës susirinkus grupei(diena ir laikas bus tikslinami susidarius grupei)
(registracija tel. 861544872)
Mokymai nemokami!!!
Kvieèiame visus, kurie esate neabejingi vaikø auklëjimui ir tikite, jog þinant auklëjimo paslaptis, suaugæs þmogus gali daug kà pakeisti.
Siûlome Jums ádomø ir naudingà bûdà suprasti save, vaikà ir aplinkinius!
Veikla finansuojama Europos struktûrinio fondo lëðomis, ágyvendinant projektà "Kompleksinës paslaugos ðeimai Anykðèiø rajono savivaldybëje".
 

VAIKØ PRIEÞIÛROS PASLAUGOS

Pas mus galite naudotis vaikø prieþiûros paslauga iki 4 val. per dienà, ji yra teikiama visiems tëvams (átëviams, globëjams), auginantiems vaikus nuo 3 iki 7 metø. Tai padës Jums derinti ðeimos ir darbo ásipareigojimus. Vaikø prieþiûros paslaugos yra teikiamos Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centre, J. Biliûno g 57, Anykðèiai. Bûtina registracija tel. 861544872

2019 m.


Didþiøjø ðvenèiø belaukiant

Su þiema atkeliauja ir visø mûsø laukiamos ðventës. Maþus ir didelius uþburia Kalëdødvasia. Adventas – laikas, kai susimàstome, kà reiðkia laukimas ðiame skubëjimo amþiuje. Ramus, sutelktas á paprastas, bet svarbias bûties akimirkas. Adventas skirtas tam, kad lauktume, taèiau lauktume, nesudëjæ rankø. Ne tik aktyvûs mûsø veiksmai, taèiau ir kasdienis neabejingumas, mintys, þodþiai. Gruodþio 14-15 d. mûsø centriuke ir buvo suorganizuota savaitgalinë-patyriminë stovykla ,,Didþiøjø ðvenèiø belaukiant“. Jos metu vyko patyriminë pamoka- diskusija ,,Atsiverkim gerumui“. Jos tikslas: ugdyti gebëjimà ruoðtis bei laukti kiekvienos ðventës kaip didþiulio stebuklo, sudaryti galimybes bendradarbiavimui, pagarbai, tarpusavio supratimui, atleidimui ir susitaikinimui, ugdyti savo graþiausius charakterio bruoþus ir Naujus metus pradëti labiau savimi pasitikint. Vyko Adventinës- edukacinës dirbtuvëlës „Sukurk ðventiná kvapà“. Jø metu buvo siekiama sukurti jaukià ir ðiltà ðeimos atmosferà, kuri atspindëtø lietuviø liaudies Advento ir Kalëdø laukimo paproèius bei tradicijas, per kûrybiná darbà pajusti Kalëdø laukimo dþiaugsmà, nes galëdami veikti savarankiðkai –stiprinsime pasitikëjimà savimi; patirsime daug áspûdþiø dirbdami kartu su draugais ir tëveliais. Veikla skirta kelti dalyviø sàmoningumà, puoselëti teigiamas charakterio savybes ir pozityvumà, gerinti santykius su kitais þmonëmis, ypaè tëvais. Emocinio paþinimo uþsiëmimo metu buvo siekiama ugdyti emocijø bei dëmesingo ásisàmoninimà, judesá ir kûrybiðkà fiziná aktyvumà, sutelkti dëmesá á svarbius asmenybës tobulinimosi aspektus, padëti mokytis dëmesingumo, nusiraminimo, pykèio atpaþinimo, spræsti bendravimo, pasitikëjimo savimi problemas. Lazerio Kalëdiniø dekoracijø dirbtuvëse buvo sudarytos galimybës bendradarbiavimui, pagarbai, tarpusavio supratimui, dalyviø savivertës, þingeidumo, gebëjimo prisiimti atsakomybæ, kûrybiðkai màstyti, bendrauti, dirbti ir ilsëtis komandoje ugdymui. Prasmingà savaitgalá uþbaigëme pramogaudami Apollo kine, kartu su Adamsø ðeimynële... Veiklos finansuojamos Europos struktûrinio fondo lëðomis, ágyvendinant projektà "Kompleksiðkai teikiamos paslaugos ðeimoms Anykðèiø rajono savivaldybëje".

 Pabuvojome po angelo sparnu

2019 m. rugsëjo 11 d. pabuvojome Vytauto Valiuðio keramikos muziejuje, parodos „Po angelo sparnu“ atidaryme. Ði paroda – dalis Anykðèiø menø centro Angelø muziejaus projekto „Surask... Angelø kelias“. Parodoje keturiasdeðimt Angelø muziejaus eksponatø: medþio ir metalo skulptûros, keramikos darbai, naujausi paveikslai. Vieðnagës metu turëjome galimybæ sudalyvauti edukacinëje programoje ir tiesiogiai prisiliesti prie molio, iðbandyti þiedimo menà... Uþ smagià, turiningà popietæ dëkojame Angelø muziejaus vedëjai gerbiamai Ritai Tuluðienei.

 


Raktas á asmeninæ sëkmæ

Paskutinæ rugpjûèio savaitæ Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centre ðurmuliavo dieninëðeimø stovykla,, Raktas áasmeninæ sëkmæ“. Daþnai þmonës þiûri á emocijas kaip á stichijà, kurios negali pakeisti ar kontroliuoti. Ðios stovyklos metu stengëmës pakeisti santyká su emocijomis, tapti jø ðeimininkais, o ne vergais. Dalyviai mokësi praktiniø metodø, kuriø pagalba toliau galës kontroliuoti savo stresà bei kitas emocijas. Uþsiëmimø metu buvo pristatomos ir mokomos technikos, nereikalaujanèios specialaus pasiruoðimo ar ilgalaikio mokymosi, taip pat yra nesunkiai ávaldomos ir lengvai pritaikomos kasdieniniame gyvenime. Su psichologës pagalba iðsiaiðkinome kaip veikiami emocijø perdëtai sureikðminame nesvarbius dalykus, o svarbiø daþnai neávertiname. Tuomet matome iðkreiptà pasaulá ir priimame „neteisingus“ sprendimus, dël kuriø po to gailimës. Maþa to, apima jausmas, kad gyvenimas neteisingas ir mums nesiseka. Veiklø metu mokëmës suvaldyti emocijas- sustabdyti uþvaldanèià neapykantà, pagieþà arba pyktá, kad bûtø lengviau ir paprasèiau bendrauti ir aptarti aktualius klausimus su aplinkiniais darbe, mokykloje ar ðeimoje... Iðsiaiðkinome kaip mûsø mintys sugeba valdyti tokià sudëtingà sistemà, kaip þmogaus organizmas, mokëmës kontroliuoti savo emocijas, áklausyti, o svarbiausia – iðgirsti savo kûnà. Iðvykos metu pasitelkiant vizualinæ emocijø iðraiðkà per kinà, bandëme ugdyti emociná intelektà tobulinti bendravimo, ágûdþius, skatinti meniná pajautimà, teigiamas emocijas. Labai tikimës, kad gebëjimas atpaþinti ir kontroliuoti savo emocijas padës efektyviau ir rezultatyviau elgtis, lengviau pasiekti savo tikslø ir bendrauti su aplinkiniais. Emocijø valdymo ágûdþiai pravers visose gyvenimo srityse . Veikla finansuojama Europos struktûrinio fondo lëðomis, ágyvendinant projektà "Kompleksinës paslaugos ðeimai Anykðèiø rajono savivaldybëje".
 

 Turininga savaitë

Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centre 2019 m. birþelio 25- 29 dienomis, vyko ðeimos dieninë, patyriminë, meno terapijos, vasaros stovykla ,,Stebiu- klausau- kuriu- bendrauju“. Stovyklos metu dalyviai turëjo galimybæ sudalyvauti ádomiose, nekasdienëse veiklose. Vyko uþsiëmimai, kuriø metu dalyviai bandë kalbëti rankomis, klausyti akimis, liesti ðirdimi. Per emocijas menas veikia ir visà asmenybæ, skatindamas jà tobulëti, kûrybiðkai spræsti iðkylanèias problemas. Judesio teatro uþsiëmimo metu dalyviai mokësi patirti ðokio teikiamà dþiaugsmà ir energijà, kai ðokame taip kaip mokame ir taip kaip jauèiame, kai kûnas atsipalaiduoja ir visiðkai paklûsta muzikai. Neiðdildomus áspûdþius paliko tapymas ant ðilko. Uþsiëmimo metu buvo siekiama praturtinti jutiminæ patirtá, bendravimo ágûdþius, emociná intelektà, vaizduotæ. Pieðimas simboliø kalba- uþsiëmimo metu dalyviai turëjo galimybæ instinktyviai rinktis pieðimo priemones ir eksperimentuoti, iðlaisvindami savo vaizduotæ. Jiems buvo suteikta visiðka laisvë- pasak psichologës Jolantos, kai dalyvis gauna leidimà elgtis visiðkai laisvai, beþaisdamas su spalvomis, jis iðreiðkia savo jausmus. Pieðinys iðties gali daug kà pasakyti: emocinæ bûsenà, santykius su aplinka...Garsø meditacijos metu dalyviai mokësi susitelkti á garsà, kvëpavimà. Stovyklos metu netrûko ir paþintiniø pramoginiø iðvykø. Dalyviai aplankë Panevëþio miesto dailës galerijà ir sudalyvavo edukacinëje programoje ,,Keramikos kûrinius sudëk á paveikslà“. Kiekvienas uþsiëmimo dalyvis gavo po lapà, kuriame pavaizduota dvylika objektø, atspindinèiø keramikos kûrinius. Buvo surengta ekskursija po Keramikos paviljonà, supaþindinanti su Panevëþio tarptautiniø keramikos simpoziumø kûriniø kolekcija ir pavaizduotais keramikos darbais. Po ekskursijos kiekvienas burtø keliu iðsitraukë tris paveiksliukus ið dvylikos galimø su pavaizduotais objektais ir originaliai juos interpretuodamas kûtë siurrealistiná pieðiná. Kokia gi stovykla be filmo- neaplenkëme ir Forum Cinemas. Savaitë geroje kompanijoje, dalyvaujant ádomiose, prasmingose veiklose pralëkë kaip akimirka, bet visada mums lieka prisiminimai. Visada lieka kita galimybë vël pabûti kartu, kartu sportuoti, bendrauti, þaisti ir draugauti. Linkime visiems geros vasaros ir svarbiausia nesustoti: nesustoti ieðkoti, nesustoti tobulëti, nesustoti judëti. Stovykla nemokama, veiklos finansuojamos Europos struktûrinio fondo lëðomis, vykdant projektà ,,Kompleksiðkai teikiamos paslaugos ðeimoms Anykðèiø rajono savivaldybëje“.

 


Lai skraidina ATMINTÁ aitvarai

Jau ketvirtus metus á Ðeimyniðkëliø (Vorutos) piliakalnio istorinio komplekso papilio kiemà, á Aitvarø ðventæ, susirenka gausus bûrys ávairaus amþiaus anykðtënø. Ðventës idëja gimë 2015 metais, kai Algirdo Kovaliûno ðeimos nariai, Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centro vadovë, mokytojos, vaikai susirinko á minëjimà, skirtà Algirdo Kovaliûno atminimui. Tada ðventëje dalyvavo nemaþai aviatoriaus mokiniø, tarp jø ir dabar jau ðviesaus atminimo Vytautas Galvonas. Imta màstyti, kaip bûtø galima áamþinti sporto organizatoriaus, aviatoriaus, aviamodeliuotojo ir aviakonstruktoriaus, visuomenininko Algirdo Kovaliûno atminimà. Gimë idëja organizuoti Aitvarø ðventæ. Po metø ðventë ávyko – Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centro vadovës pakviesti susirinko ne tik centro vaikai, bet ir aitvarus pasigaminæ miesto mokyklø mokiniai su savo mokytojais. Ðventæ skyrëme jau ir ðviesiam Vytauto Galvono atminimui. Ðiø metø birþelio 6 d. rinkomës jau á tradicine tapusià ðventæ. Jûratës Kovaliûnaitës–Vingrienës iniciatyva, ðiemet nuspræsta daryti aitvarø gaminimo dirbtuvëles, kuriø metu vaikai patys, su mokytojø pagalba darytø aitvarus ir juos skraidintø kartu. Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centro vaikams ir Antano Baranausko pagrindinës mokyklos mokiniams aitvarus padëjo pasidaryti, padëjo juos pakelti ir padangëje skraidinti buvæ Algirdo Kovaliûno mokiniai Arûnas Vilkonèius, Andrius Andrikonis, Almantas Èielis, dukra Jûratë Vingrienë, keturi aviatoriaus anûkai- Eglë, Jurgis, Antanas Vingriai, Algirdas Narbutas. Ðventës metu Arûnas Vilkonèius visus susirinkusius pasveikino ið dangaus, skrisdamas Viliaus Ordos pilotuojama skraidykle, o kiekvienas, dalyvavæs ðventëje, gavo Jûratës rankø sukurtà keramikiná aitvariukà- ðios ðventës simbolá. Graþiai kilo á dangø aitvarai, skraidindami ATMINTÁ ir mums primindami du garbingus anykðtënus – MOKYTOJÀ ir MOKINÁ – Algirdà Kovaliûnà ir Vytautà Galvonà. Buvo gera bûti kartu ir galvoti, kaip vël susitiksime kitàmet.

 Pavojai kibernetinëje erdvëje

Ðiais laikais ávairius prietaisus ir technologijas naudojame tiek asmeninëms veikloms, tiek darbui, todël be kompiuterio ir interneto nebeapsieiname në dienos. Taèiau dauguma mûsø vis dar nepagalvojame apie asmeniniø duomenø saugumà ir jø praradimo rizikà: esame taip ápratæ naudotis iðmaniaisiais árenginiais, kad ávairûs veiksmai tapo áproèiu. Dël to daþnai savæs net nepaklausiame, kiek visa tai saugu. Net nekalbant apie papildomus veiksmus saugumui uþtikrinti.Nors þiniasklaidoje skaitome apie ávairius telefoninius sukèius, dël jø apgavysèiø prarastas didþiules pinigø sumas, ir manome, kad mes viskà þinome ir mums taip neatsitiks, visada yra tikimybë, kad ir patys tapsime tokio melo aukomis. „Sukèiai turi labai aiðkius planus, apgalvoja kiekvienà detalæ, todël labai lengva papulti á jø gniauþtus. Skambuèio ar þinutës galima sulaukti bet kada“, – sako Anykðèiø PK , veiklos skyriaus vyriausioji tyrëja Rûta Aviþaitë. Pasak jos, apgavikams nebûtina, kad paduotumëte turtà á rankas. Uþtenka ir iðgauti nors dalelæ svarbios informacijos, kad galëtø ásilauþti á jûsø turimas paskyras, duomenø bazes ar netgi banko sàskaitas, o gautais duomenimis pasinaudoti ir pakenkti. Vieðojoje erdvëje gana daþnai diskutuojama apie saugumà internete, o þmonës skatinami saugoti savo duomenis ir imtis ávairiø atsargumo priemoniø, taèiau daugeliui atrodo, kad asmeniðkai jie viskà daro teisingai. Internetu naudotis taip paprasta, taèiau tame ir slypi didþiausi pavojai – bëda gali laukti uþ bet kurio mygtuko paspaudimo. Gerbiama Rûta priduria, kad virtualioje erdvëje reikia apgalvoti ávairius savo veiksmus: tiek apsipirkimà internetinëse parduotuvëse, tiek prisijungimo prie ávairiø sistemø slaptaþodþiø kûrimà, tiek narðymà interneto tinklapiuose... „Maþi þingsneliai, tokie kaip internetinës parduotuvës atsiliepimø paieðka ar þodþio skiemenø apkeitimas slaptaþodyje, gali padëti iðvengti didþiuliø bëdø ateityje. Taip pat atsiminkite – internete nemokamø dalykø nebûna“, – sako vyriausioji tyrëja Rûta Aviþaitë.

 


Mano slaptas ðaltinis

2019 m. balandþio 13-14 dienomis Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centre vyko savaitgalinë- patyriminë meno terapijos stovykla skirta ðeimoms. Veikla finansuojama Europos struktûrinio fondo lëðomis, ágyvendinant projektà "Kompleksinës paslaugos ðeimai Anykðèiø rajono savivaldybëje".Patyriminë meno terapijos stovykla ,,Mano slaptas ðaltinis” skirta visiems, kurie domisi asmenybës vidinio pasaulio raiðka kûryboje bei asmeniniu augimu kûrybiniame procese. Dalyvavimas ðioje stovykloje – tai puiki proga mokytis meno terapijos metodø asmenino patyrimo bûdu, sudaromos sàlygos asmeniðkai patirti meno terapijos poveiká. Dalyvavimas meno terapiniame procese- tai galimybë atverti “langà” á savo vidiná pasaulá, spalva ir meno formomis ákûnyti savo jausmus, nuotaikas; tai galimybë pamatyti save naujai bei priimti save visà, tai galimybë tapti labiau emociðkai stabilesne, sàmoninga bei atsakinga asmenybe. Galø gale, tai puiki galimybë suteikti laikà sau kuriant. Ðiuose uþsiëmimuose mokëjimas pieðti, ðokti nëra bûtinas. Skatinamas nuoðirdus ir spontaniðkas dalyvavimas.

 Mes prieð patyèias

Ar esi kada nors turëjæs pravardæ?Ar paþásti bent vienà vaikà mokykloje, kurio bijo kiti vaikai? Pavyzdþiui, dël to, kad jis skriaudþia, uþgaulioja ar apstumdo kitus. Ar esi kada nors kità vaikà pavadinæs uþgauliu þodþiu, pavyzdþiui, „þàsinas“, „þioplys“ ar pan.? Ar tave kada nors yra apkalbinëjæ kiti klasës vaikai? Ar paþásti vaikà, kuriam nemiela eiti á mokyklà, nes klasës vaikai prieð já susimokæ ir nebendrauja su juo? Jei bent á vienà klausimà atsakei teigiamai – vadinasi, tau jau yra tekæ susidurti su patyèiomis ir tu gali ásivaizduoti, kas tai yra. Taigi patyèios – ávairus elgesys, kai vaikai þemina, skaudina vieni kitus. Tai gali bûti kabinëjimasis, pravardþiavimas, erzinimas, stumdymas, muðimas, pinigø atiminëjimas, kuprinës, sàsiuviniø ar kitø daiktø atiminëjimas, apkalbinëjimas, ignoravimas, gàsdinimas, piktø, erzinanèiø SMS þinuèiø ar elektroniniø laiðkø siuntinëjimas. Kartais patyèios gali atrodyti panaðios á draugø pajuokavimus ar draugiðkus patraukimus per dantá. Taèiau patyèios nëra humoro forma! Kai juokaujama, linksma bûna abiem þmonëms, o tyèiojantis linksma tik vienam vaikui – kitas tuo metu jauèiasi labai áskaudintas.
 

 


Pozityvioji tëvystë

Tëvystës mûsø nemoko mokykloje, vaikø ugdymu daþniausiai susidomima post factum – susidûrus su vaiko auklëjimo sunkumais. Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centras, vykdydamas Anykðèiø rajono savivaldybës projektà ,,Kompleksiðkai teikiamos paslaugos ðeimoms Anykðèiø rajono savivaldybëje“, organizuoja pozityviosios tëvystës mokymus. Ðie mokymai skirti ðeimoms, norinèioms tobulinti ar ágyti tëvystës ágûdþiø, siekiant iðugdyti geriausias tëvø ir vaikø savybes bei padëti jiems atskleisti savo gebëjimus ir galimybes. Psichologë Neringa Grybienë kartu su tëveliais aiðkinasi, kaip pozityvus ugdymas taikomas praktikoje, kokie yra ðiuolaikiniai tëvai ir kokius vaikus siekiame uþauginti. Ðia paslauga nuo projekto vykdymo pradþios jau pasinaudojo 61 asmuo- 5 grupës. Numatome organizuoti tëvø grupes, kurios bus pozityviosios tëvystës mokymø tàsa. Jose tëvai gilins ir plës savo psichologines þinias.

 SAVJUC tarptautinæ Dauno sindromo dienà paminëjo ðokdamas zumbà

Kovo 21-àjà pasaulyje ðvenèiama Pasaulinë Dauno sindromo diena, kuria siekiama atkreipti visuomenës dëmesá ir formuoti teigiamà poþiûrá á þmones su ðia negalia bei jø artimuosius.Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centras ðià dienà paminëjo ðokdamas zumbà kartu su trenere Jurgita. Centro lankytojai á zumbos popietæ atvyko pasipuoðæ spalvotomis kojinëmis, kurios tapo tarptautiniu tolerancijos þmonëms su Dauno sindromu simboliu. Popietë buvo kupina, nuoðirdumo, veiksmo, puikios nuotaikos ir juoko...

 Savaitgalinë ðeimø stovykla „Pozityvaus bendravimo galia“

Kiekvienas në nesusimàstydamas pasakys, kad bendrauti visada smagiau su tuo þmogumi, kuris yra linksmas ir patenkintas, o ne su tuo, kuriam nuolat viskas negerai. Vasario 9-10 dienomis, savaitgalinës ðeimø stovyklos metu, dalyviai mokësi pozityvaus bendravimo paslapèiø – ugdë atsakomybæ ir pagarbà vienas kitam, mokësi áveikti sunkumus ir kylantá stresà, atrado ir labiau paþino save, stiprino pozityvø màstymà, stengdamiesi negalvoti apie negatyvius dalykus, ugdë supratingumà bei empatijà. Kûrybinë programa, skirta tëvams ir vaikams, padëjo atsiskleisti asmenybei, naujiems talentams bei gebëjimams, stiprino komunikacinius gebëjimus realiame gyvenime, padëjo puoselëti tarpusavio santykius ðeimos nariams, formuotis teigiamai savivertei, pajusti kûrybiná dþiaugsmà... Bet svarbiausia, stovyklos dalyviai suprato, kad mûsø mintys ir nusitekimas kuria mûsø gyvenimà.
 

 


Renginiai 2018 m.
Renginiai 2017 m.
Renginiai 2016 m.
Renginiai 2015 m.
Renginiai 2014 m.
Renginiai 2013 m.
Renginiai 2012 m.
Renginiai 2011 m.
Renginiai 2010 m.
Renginiai 2009 m.
 

© Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centras