Emblema
J.Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel. faks. (8  381) 542 35,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Veikla
Tas, kuris padėjo bent vienam vieninteliam žmogui, suvokė gyvenimo prasmę

S. Cveigas (1881-1941)

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras (AVJU centras) yra svarbi Anykščių rajono socialinės sistemos grandis. AVJU centre yra sudaromos galimybės pasirūpinti Anykščių mieste gyvenančiais socialinės rizikos šeimų vaikais, dirbti su jų tėvais. AVJU centro socialinė darbuotoja 1-2 kartus per mėnesį apsilanko centrą lankančių vaikų šeimose, stengiasi išsiaiškinti jų problemas ir pateikti reikiamas konsultacijas. Socialinė pedagogė centre kasdien susitinka su vaikais, jei reikia individualiai aptaria jiems kylančias problemas ir tarpininkauja jas sprendžiant.

AVJU centras turi nemažą socialinių partnerių tinklą, todėl, esant reikalui, vaikams ir kitiems jų šeimos nariams suteikiama pilnesnė ir profesionalesnė pagalba už centro ribų. AVJU centre organizuojama kasdieninė veikla: vaikai 5 kartus per savaitę gauna pietus ir pavakarius, tvarko centro patalpas, ruošia pamokas.Vyksta švietėjiška, prevencinė, sportinė, kultūrinė veikla. Vaikams, jaunimui organizuojamos išvykos, pažintinės ekskursijos, vasaros stovyklos. Kartu su vaikais, jaunimu organizuojami įvairūs renginiai, šventės, kuriuose kviečiami dalyvauti visi šeimos nariai

Tėvai skatinami domėtis kasdieniais vaikų pasiekimais ir pokyčiais, vaikų labui atsisakyti savo žalingų įpročių ar nepriimtino gyvenimo būdo. Nuolat vyksta individualus darbas su šeimomis. Tai gali realiai užkirsti kelią krizinėms situacijoms šeimose, padėti vaikui užaugti biologinės šeimos aplinkoje.

PARAMA VAIKAMS
AVJU specialistai teikia tokią paramą vaikams:

 • įvertina vaiko ir jo šeimos situaciją, rizikos faktorius;
 • parenka šeimai tinkančias socialines, materialines ir kitas paramos formas maitina vaikus;
 • padeda silpnai besimokantiems vaikams, organizuodami pamokų ruošą, bendraudami su mokyklomis;
 • organizuoja pilnavertę pagalbą vaikui, patyrusiam prievartą;
 • stebi vaikus ir individualią pagalbą orientuoja į konkrečius vaiko poreikius organizuoja vaikų laisvalaikį;
 • maksimaliai panaudoja savo turimus resursus vaiko ir jo šeimos poreikiams tenkinti esant reikalui tarpininkauja, kad vaikas būtų nukreiptas į kitą įstaigą, galinčią teikti reikiamą paramą (Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos, Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnyba, Anykščių rajono psichikos sveikatos centras ir kt.).
DARBAS SU ŠEIMOMIS IR TĖVAIS
Pokalbiai su tėvais jų namuose:

 • šeimos situacijos įvertinimas rizikos faktorių nustatymas;
 • šeimoje kylančių konfliktų aptarimas, jų sprendimo būdų paieška ir aptarimas
 • tėvų problemų – alkoholizmo, ligos, neveiklumo ir kt. – pripažinimas ir vertinimas;
 • skurdo priežasčių paryškinimas: ar išnaudotos visos galimybės darbo paieškoms;
 • smurto prieš sutuoktinį, prieš vaikus įvardinimas, smurto formų samprata, reiškinio priežastys ir būdų jam išvengti paieškos;
 • ryšio su vaikais aptarimas, tarpusavio pasitikėjimo ugdymas;
 • patarimai ir paskatinimas tvarkantis buityje, tvarkant šeimos biudžetą ir pan.
Tėvų įtraukimas AVJU centro veiklą ir renginius:
 • kreipiamasi į tėvus pagalbos, organizuojant vaikų šventes ir ruošiant įvairias priemones;
 • parenkamos užduotys tėvams vaikų šventėse ir kasdienėje veikloje;
 • teiraujamasi tėvų nuomonės, jie skatinami būti atsakingi už vaikus;
 • pastebimos ir įvardijamos tėvų pastangos ir teigiami pokyčiai;
 • kuriama bendradarbiavimo atmosfera.
PROJEKTAI IR PROGRAMOS
AVJU centras inicijuoja ir įgyvendina įvairius projektus ir tęstines programas (žalingų įpročių, socializacijos, sveikos gyvensenos, vaikų vasaros poilsio ir kt.).


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras