Emblema
J.Biliûno g. 57, LT-29111 Anykðèiai,  tel. faks. (8  381) 542 35,  el. paðtas anykcentras@gmail.com
Veikla
Tas, kuris padëjo bent vienam vieninteliam þmogui, suvokë gyvenimo prasmæ

S. Cveigas (1881-1941)

Anykšèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centras (AVJU centras) yra svarbi Anykšèiø rajono socialinës sistemos grandis. AVJU centre yra sudaromos galimybës pasirûpinti Anykšèiø mieste gyvenanèiais socialinës rizikos šeimø vaikais, dirbti su jø tëvais. AVJU centro socialinë darbuotoja 1-2 kartus per mënesá apsilanko centrà lankanèiø vaikø šeimose, stengiasi išsiaiškinti jø problemas ir pateikti reikiamas konsultacijas. Socialinë pedagogë centre kasdien susitinka su vaikais, jei reikia individualiai aptaria jiems kylanèias problemas ir tarpininkauja jas sprendþiant.

AVJU centras turi nemaþà socialiniø partneriø tinklà, todël, esant reikalui, vaikams ir kitiems jø šeimos nariams suteikiama pilnesnë ir profesionalesnë pagalba uþ centro ribø. AVJU centre organizuojama kasdieninë veikla: vaikai 5 kartus per savaitæ gauna pietus ir pavakarius, tvarko centro patalpas, ruošia pamokas.Vyksta švietëjiška, prevencinë, sportinë, kultûrinë veikla. Vaikams, jaunimui organizuojamos išvykos, paþintinës ekskursijos, vasaros stovyklos. Kartu su vaikais, jaunimu organizuojami ávairûs renginiai, šventës, kuriuose kvieèiami dalyvauti visi šeimos nariai

Tëvai skatinami domëtis kasdieniais vaikø pasiekimais ir pokyèiais, vaikø labui atsisakyti savo þalingø áproèiø ar nepriimtino gyvenimo bûdo. Nuolat vyksta individualus darbas su šeimomis. Tai gali realiai uþkirsti kelià krizinëms situacijoms šeimose, padëti vaikui uþaugti biologinës šeimos aplinkoje.

PARAMA VAIKAMS
AVJU specialistai teikia tokià paramà vaikams:

 • ávertina vaiko ir jo šeimos situacijà, rizikos faktorius;
 • parenka šeimai tinkanèias socialines, materialines ir kitas paramos formas maitina vaikus;
 • padeda silpnai besimokantiems vaikams, organizuodami pamokø ruošà, bendraudami su mokyklomis;
 • organizuoja pilnavertæ pagalbà vaikui, patyrusiam prievartà;
 • stebi vaikus ir individualià pagalbà orientuoja á konkreèius vaiko poreikius organizuoja vaikø laisvalaiká;
 • maksimaliai panaudoja savo turimus resursus vaiko ir jo šeimos poreikiams tenkinti esant reikalui tarpininkauja, kad vaikas bûtø nukreiptas á kità ástaigà, galinèià teikti reikiamà paramà (Anykšèiø rajono savivaldybës administracijos Švietimo skyrius, Anykšèiø rajono savivaldybës administracijos Socialinës paramos, Anykšèiø rajono savivaldybës administracijos vaiko teisiø apsaugos tarnyba, Anykšèiø rajono psichikos sveikatos centras ir kt.).
DARBAS SU ŠEIMOMIS IR TËVAIS
Pokalbiai su tëvais jø namuose:
 • šeimos situacijos ávertinimas rizikos faktoriø nustatymas;
 • šeimoje kylanèiø konfliktø aptarimas, jø sprendimo bûdø paieška ir aptarimas
 • tëvø problemø – alkoholizmo, ligos, neveiklumo ir kt. – pripaþinimas ir vertinimas;
 • skurdo prieþasèiø paryškinimas: ar išnaudotos visos galimybës darbo paieškoms;
 • smurto prieš sutuoktiná, prieš vaikus ávardinimas, smurto formø samprata, reiškinio prieþastys ir bûdø jam išvengti paieškos;
 • ryšio su vaikais aptarimas, tarpusavio pasitikëjimo ugdymas;
 • patarimai ir paskatinimas tvarkantis buityje, tvarkant šeimos biudþetà ir pan.
Tëvø átraukimas AVJU centro veiklà ir renginius:
 • kreipiamasi á tëvus pagalbos, organizuojant vaikø šventes ir ruošiant ávairias priemones;
 • parenkamos uþduotys tëvams vaikø šventëse ir kasdienëje veikloje;
 • teiraujamasi tëvø nuomonës, jie skatinami bûti atsakingi uþ vaikus;
 • pastebimos ir ávardijamos tëvø pastangos ir teigiami pokyèiai;
 • kuriama bendradarbiavimo atmosfera.
PROJEKTAI IR PROGRAMOS
AVJU centras inicijuoja ir ágyvendina ávairius projektus ir tæstines programas (þalingø áproèiø, socializacijos, sveikos gyvensenos, vaikø vasaros poilsio ir kt.).
 
© Anykšèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centras