Emblema
J.Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel. faks. (8  381) 542 35,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos

Visi žmonės eina tais pačiais gyvenimo keliais, bet ne visi vienodai įmina pėdas

V. Hugo (1802-1885)

Projekto „Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimoms Anykščių rajono savivaldybėje“ pratęsimas


Trukmė: 2020-2021 m.
Rėmėjas:
Europos socialinis fondas
Vykdytojas:Anykščių rajono savivaldybės administracija
Partneriai:
Anykščių socialinės gerovės centras
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras

Projekto pratęsimo priežastis – kompleksinių paslaugų šeimai Anykščių savivaldybės gyventojams paslaugų teikiama nauda ir pridėtinė vertė. Tai pateisina projekto dalyvių skaičius – 775 dalyviai. Anykščių rajono šeimos auginančios vaikus susiduria su problemomis: su vaikų emocijų ir elgesiu susijusias problemas – bendravimo su vaikais problemomis, vaikų mokymosi motyvacijos stoka ir mokymosi sunkumais, paauglių įvairiomis problemomis, vaikų negalia, tarpusavio konfliktais, skyrybomis ir po jų kylančiomis problemomis dėl bendravimo su vaikais, sunkumais derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus. Siekiant padėti šeimoms išgyventi krizines situacijas, spręsti kylančius sunkumus būtina tęsti paslaugų teikimą.

Kompleksiškai teikiamos paslaugos: psichosocialinė pagalba, vaikų priežiūros paslaugos galėtų padėti šeimoms spręsti kylančius sunkumus, ugdyti ir stiprinti šeimų gebėjimus savarankiškai spręsti problemas. Atsižvelgiant į partnerių patirtį teikiant kompleksines bei socialines paslaugas, paslaugų teikimui pasirašytas susitarimas dėl Jungtinės veiklos sutarties tęsimo su partneriais.
Bendruomeninių šeimos namų uždaviniai – organizuoti, koordinuoti paslaugų šeimoms teikimą Anykščių rajono savivaldybėje, užtikrinant, kad šeimos informaciją apie paslaugas gautų „vieno langelio“ principu. Šias bei mediacijos ir pavėžėjimo paslaugas teikia pirmasis partneris – Anykščių socialinės gerovės centras. Antrasis partneris – Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras teikia psichosocialinės pagalbos šeimoms, vaikų priežiūros paslaugas ir organizuoja pozityviosios tėvystės mokymus.

Dienos centro akreditacija


Nuo šių metų iš valstybės biudžeto finansuojami tie vaikų dienos centrai, kurių teikiamos paslaugos yra akredituotos. Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras sėkmingai akreditavosi. Tai yra naujas etapas paslaugų teikime šeimoms, kuomet Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija drauge su savivaldybėmis užtikrins geresnį vaikų dienos centrų paslaugų prieinamumą.

Šiandien ypač svarbu, kad dienos centrai vykdytų savo veiklą ir įtrauktų kuo daugiau vaikų, kuriems reikia vienokios ar kitokios pagalbos. Labai svarbi žinia ta, kad vaikų dienos centrų finansavimas bus nepertraukiamas ir galios visam akreditavimo laikotarpiui. Dėl to dienos centrai galės drąsiau planuoti tiek savo veiklą, tiek darbuotojų poreikį.

Nors pati akreditacija dienos centrams yra naujovė, pagrindiniai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reikalavimai vaikų dienos centrams išlieka nepakitę. Dar 2015 metais dienos centrams buvo rekomenduota, kad su vaikais dirbtų bent vienas išsilavinimo kriterijus atitinkantis socialinis darbuotojas ar socialinis pedagogas (nebūtinai visu etatu), centro darbuotojams būtų sudaryta galimybė tobulinti kvalifikaciją. Rekomendacijose taip pat buvo nurodoma, kad vaikų dienos centre turi būti daugiau nei viena patalpa, kuriose vaikams būtų teikiamos socialinės priežiūros paslaugos. Iki šiol Ministerija vaikų dienos centrus finansavo skelbdama įvairius projektų konkursus, o tai reiškia, kad vaikų dienos centrai negalėjo planuoti savo veiklos ilgesniam laikotarpiui, finansavimas juos pasiekdavo ne nuo pat kalendorinių metų pradžios, o nuo konkurso laimėjimo. Be to, iki 10 proc. būtino finansavimo vaikų dienos centrai turėjo užsitikrinti iš kitų šaltinių.

Daugeliui vaikų dienos centrus įkūrusių nevyriausybinių organizacijų kasmetinis dalyvavimas konkursuose ar viešųjų pirkimų procedūrose buvo papildoma administracinė našta, o toks finansavimo modelis neužtikrino veiklos stabilumo: vaikams nebuvo užtikrinamos nenutrūkstamos paslaugos, susidurta su sunkumais išlaikant kompetentingus darbuotojus.

Vaikų dienos centrai buvo pirmieji, kurie pradėjo teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas. Vaikų dienos centrų veikla ypatingai svarbi tiems vaikams, kurie tinkamos priežiūros, rūpesčio, dėmesio negauna savo šeimose. Vaikų dienos centruose ugdomi kasdieniai vaikų gyvenimo įgūdžiai: mokoma higienos, sveikos gyvensenos, lavinami socialiniai, bendravimo įgūdžiai, teikiama psichologinė pagalba, organizuojamas užimtumas. Vaikai su darbuotojais kalbasi apie savo sunkumus, išgyvenimus, mokomi pažinti save, spręsti problemas. Čia gauna šilto maisto, turiningai praleidžia laisvalaikį, jiems padedama ruošti namų darbus, vaikų dienos centrai veikia ir vasaromis – organizuoja įvairias stovyklas ar kitas veiklas.

Kiekvienu atveju atsižvelgiama, kokių paslaugų vaikui ir jo šeimai reikia labiausiai, pavyzdžiui, padedama spręsti šeimoje iškilusias problemas, rūpinamasi vaiko teisių apsauga, organizuojama psichologinė pagalba, teikiamos kitos individualios socialinės paslaugos.


Projektas „KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMOMS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“, 2017–2019 m.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Anykščių rajono savivaldybės administracija jį įgyvendina kartu su partneriais: Anykščių socialinės gerovės centru ir Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centru. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas visoms Anykščių rajono šeimoms, auginančioms vaikus, gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes.

Projektas „ESU ATSAKINGAS UŽ TAVE IR SAVE“, 2011 m.
Programa yra vykdoma įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“). Programos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, tobulinant socialines kompetencijas. Įgyvendinant meno terapijos, socialinių įgūdžių ugdymo, socialinio atsparumo ir mokymosi bendradarbiaujant veiklas mokiniai įgys ir patobulins socialines kompetencijas ir taip galės efektyviai veikti socialinėje erdvėje. 

Neformaliojo vaikų švietimo programa „GYVENU PATS“, 2011-2012 m.
Programa yra vykdoma įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“). Programos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, tobulinant socialines kompetencijas. Įgyvendinant meno terapijos, socialinių įgūdžių ugdymo, socialinio atsparumo ir mokymosi bendradarbiaujant veiklas mokiniai įgys ir patobulins socialines kompetencijas ir taip galės efektyviai veikti socialinėje erdvėje. 

Vasaros stovykla "UŽSIAUGINKIME GERUMO MEDĮ", 2011 m.
Vaikų vasaros stovykla vyko Bijeikių kaime sodyboje „Žvejo sapnas“ 2011 m. rugpjūčio 1-5 d. Stovyklos tiklas - paskatinti socialiai pažeidžiamų grupių ir socialiai saugios aplinkos vaikų/jaunuolių draugiškesnį, atviresnį bendravimą. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vaikų aktyvumui bei kūrybingumui, derinant poilsį, sportinę, kūrybinę bei bendruomeninę veiklą.

Projektas "SĖKMĖS FAKTORIUS", 2010 m.
Projekto tikslas - padėti jaunimui sėkmingai integruotis visuomenėje, ugdant jų verslumo ir kūrybiškumo įgūdžius. Prokelto metu vyko seminarai verslumo ir kūrybiškumo ugdymo tema,  susitikimai su verslininkais, pažintinės išvykos. Jaunimas įgijo teorinių ir praktinių žinių, kaip generuoti idėjas, kaip ir kur galima save realizuoti, ugdyti savo asmeninį verslumą ir kūrybiškumą, tuo pačiu atnešant naudos vietos bendruomenei.

Jaunimo projektas „SUGALVOJAU DAINĄ AŠ VONIOJ", 2010 m.
Projektu siekta ugdyti jaunų žmonių kūrybiškumą, solidarumo jausmą ir toleranciją.  Projekto tema – netradiciškas muzikos kūrimas, naudojant įvairius instrumentus ir kompiuterines muzikos kūrimo programas. Pagrindinė projekto idėja yra skatinti jaunimą kurti, eksperimentuoti, improvizuoti bei nebijoti rodyti savo kūrybą viešai.


Projektas „ANYKŠČIŲ VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO INSTITUCINIS IR PASLAUGŲ KOKYBĖS STIPRINIMAS", 2009-2010 m.

Projektas vykdomas gavus Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramą. Projekto tikslas - stiprinti Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro institucinį potencialą ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.

Projektas „SAUGI GATVĖ, SAUGI MOKYKLA - SAUGŪS MES“, 2009 m. Projekto tikslas - vykdyti jaunuolių nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, organizuojant įdomų ir turiningą laisvalaikį. Projekto metu vyko renginių ciklas kartu su Anykščių policijos komisariato darbuotojais ir jaunaisiais policijos rėmėjais, susitikimai su psichikos sveikatos centro specialistais, psichologais ir kitais savo profesijos žinovais, kurie stengėsi padėti vaikams spręsti jų problemas, pasijusti saugesniems ir gatvėje, ir mokykloje, ir namuose. Projekte dalyvavo ne tik Anykščių miesto, bet ir rajono vaikai.

Projektas "ANYKŠČIŲ RAJONO VAIKŲ IR JAUNIMO PILIETINĖS INICIATYVOS PASITINKANT LIETUVOS VARDO TŪKSTANTMETĮ", 2009 m. Projekto tikslas - ugdyti Anykščių rajono vaikų ir jaunimo pilietiškumą, poreikį pažinti ir gerbti save, savo šeimą ir savo šalį. Projekto metu vyko viktorinos, konkursai, piešinių parodos, akcijos, tolerancijos ir motyvacijos ugdymo mokymai. Projekto įgyvendinimo metu buvo akcentuojamos pagarbos protėviams, meilės žmogui ir tėvynei nuostatos, skatinamas jaunimo domėjimasis politiniu, ekonominiu ir socialiniu Lietuvos gyvenimu. 

Anykščių rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos projektas „KŪRYBIŠKUMO MATRICA“, 2009 m.
Projekto tikslas - padėti jaunimui sėkmingai integruotis visuomenėje, ugdant jų iniciatyvumo ir kūrybiškumo įgūdžius. Projekto dalyviai, kurdami, planuodami, organizuodami, bendradarbiaudami, įgijo gyvenimo įgūdžių, reikalingų savo svajonių siekimui, mokėsi generuoti idėjas, išlaisvinti kūrybinę energiją.

Projektas „ŽYMIŲ ANYKŠČIŲ KRAŠTO RAŠYTOJŲ KELIAIS“, 2009 m.
Projekto tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, kultūrinės aplinkos suvokimą, skiepyti pagarbą savo krašto istorijai ir kultūrai, lavinti grožio pojūtį ir vaizduotę, tyrinėjant ir analizuojant žymių Anykščių krašto rašytojų – Antano Baranausko ir Juozo Tumo–Vaižganto gyvenimą ir kūrybą.

Projektas „GAMTOS LIKIMAS MŪSŲ RANKOSE“, 2008 m.
Projekto tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo pilietiškumą, skatinant aplinkosaugines iniciatyvas ir puoselėjant Anykščių krašto gamtą, propaguoti Anykščių rajono gamtinio paveldo išsaugojimo aktualumą, organizuojant akcijas, konkursus, vykdant informacijos sklaidą.

Projektas „VAIKŲ INICIATYVUMO IR KŪRYBIŠKUMO SKATINIMAS INTERPRETUOJANT RAŠYTOJO JONO BILIŪNO KŪRINIUS“, 2008 m.
Per pažintį su literatūros klasiko J. Biliūno darbais siekiama ugdyti jaunimo kūrybiškumą, saviraišką ir pasitikėjimą savimi, vaidinat pačių sukurtus spektakliukus J. Biliūno sodyboje-muziejuje. Projekto metu bus kuriamas filmas apie įdomiausias projekto veiklas.

Projektas „KOMPLEKSINĖ PAGALBA ANYKŠČIŲ VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS“, 2008 m.
Projekto tikslas - įgalinti socialinės rizikos šeimas pozityviai atlikti savo socialinę misiją – šeimos aplinkoje ugdyti vaikus, orientuoti juos į visuomenei priimtiną veiklą, suteikti vaikams teigiamą socialinį vaidmenį.  Projekto metu bus organizuojamas kultūrinis, sportinis vaikų užimtumas, į bendrus renginius įtraukiant tėvus, teikiama kompleksinė socialinė pagalba rizikos grupių šeimoms, vykdoma krizinių situacijų šeimose prevencija, organizuojat seminarus ir mokymus.

Projektas „JAUNIMO INICIATYVOS IŠSAUGOJANT GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDĄ ANYKŠČIUOSE“, 2008 m.
Projektu siekiama ugdyti Anykščių rajono jaunimo savimonę, domėjimąsi savo krašto gamta ir kultūra, įtraukiant juos į švietėjišką, kūrybinę, aplinkosauginę veiklą. Januoliai vyks į pažintines ekskursijas, organizuos saugomų teritorijų tvarkymo akcijas, mokysis senųjų amatų, autentišką medžiagą apie Anykščių regioniniam parkui priklausančių kaimų istoriją, tradicijas, pastatus.

Jaunimo centrų veiklos programa "KELIAS Į SĖKMĘ", 2007 m.
Programa skirta vyresniojo amžiaus vaikų ir jaunimo socialinių įgūdžių ugdymui. Neformalios aplinkos sąlygomis, taikant aktyvius ugdymo metodus programos dalyviai buvo mokomi formuoti savo įvaizdį, užmegzti santykius su kitais žmonėmis, analizuoti ir spręsti konfliktus, dirbti komandoje ir lyderiauti, sudaryti savo įgūdžių ir pasiekimų bylą, nustatyti savo karjeros tikslus.

Projektas "VAIKŲ INICIATYVUMO IR KŪRYBIŠKUMO SKATINIMAS INTERPRETUOJANT RAŠYTOJO ANTANO ŽUKAUSKO-VIENUOLIO KŪRINIUS", 2007 m.
Projekto tikslas - skatinti vaikų, ypač kaimo vietovių jaunimo, kūrybiškumą, saviraišką, analizuojant ir interpretuojant Anykščių krašto rašytojo A. Žukausko-Vienuolio kūrybą. Projektas įgyvendinamas pasitelkus įvairias edukacines formas: ekskursijos, pažintinės kelionės, konkursai, viktorinos, vaidinimai.

Projektas "VAIKŲ IR JAUNIMO INICIATYVOS, PAŽĮSTANT IR PUOSELĖJANT ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO KULTŪRINĮ IR ETNINĮ PAVELDĄ", 2007 m.
Projektu siekiama ugdyti šeimų tautinę savimonę, stiprinti jų tarpusavio ryšius bei socialinę integraciją, ugdyti jaunų žmonių etninę kultūrą ne tik iš vadovėlių, bet ir iš aplinkos, gyvenusių ir šalia gyvenančių žmonių, pajusti, kad kiekvienas iš mūsų esame tos kultūros dalyvis. Projekto metu organizuotos edukacinės-kraštotyrinės kelionės po Anykščių regioninio parko kaimus. Vaikų surinkta  medžiaga papildė tradicinės architektūros ir etnografijos pavyzdžių katalogą Anykščių regioninio parko teritorijoje.

Vaikų ir jaunimo socializacijos programa "MĄSTAU, VERTINU, TOBULĖJU", 2007 m.
Programos tikslas - naudojant Merginų grupių metodą vykdyti prekybos žmonėmis, smurto ar socialinės atskirties prevenciją. Programa skirta merginoms, kurios yra rizikos grupėje ir gali tapti prekybos žmonėmis aukomis.


Projektas "MERGINŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS LIETUVOJE", 2006-2007 m.
Projekto tikslas - stiprinti merginų savivoką bei pasitikėjimą savimi ir taip padėti joms aktyviai veikti ir priimti sprendimus tiek asmeniniame, tiek visuomeniniame gyvenime. Projektas paremtas švedų pedagogės M.Hanstrom sukurta darbo su merginų grupėmis metodika.

Projektas “UŽSIAUGINKIME GERUMO MEDĮ“, 2005-2009 m.
Bendromis centrą lankančių vaikų, jų tėvų, darbuotojų ir savanorių pastangomis jau ketvirti metai vykdomas projektas skirtas skatinti vaikų ir tėvų bendruomeniškumą, gerinti vaikų savijautą socialinėje aplinkoje. Centro darbuotojai siekia organizuoti pozityvų vaikų užimtumą ir laisvalaikį, sudominti ir įtraukti ne tik vaikus, bet ir tėvus.

Projektas "VAIKŲ DIENOS CENTRAS“, 2004-2008 m.
Projektu siekiama įgalinti socialinės rizikos šeimas pozityviai atlikti savo socialinę misiją – šeimos aplinkoje ugdyti vaikus, orientuoti juos į visuomenei priimtiną veiklą, suteikti vaikams teigiamą socialinį pavyzdį. Vaikai ir jų tėvai įtraukiami į centro renginius, skatinant jų saviraišką, saviugdą, kultūrinius interesus, atitraukti vaikus nuo neigiamų įtakų.

Vaikų ir jaunimo socializacijos programa “PADĖKIME UŽAUGTI”, 2003-2006 m.
Programos tikslas - organizuoti vaikų ir paauglių užimtumą po pamokų ir atostogų metu, siekiant užkirsti kelią nusikalstamam elgesiui, gerinant vaikų savijautą jų socialinėje aplinkoje. Kasdienis bendravimas su vaikais centre ir darbas su jų šeimomis leidžia geriau atskleisti ir tenkinti vaikų poreikius, ugdo jų socialinį brandumą, pasitikėjimą savimi.

Vaikų socializacijos programa - vasaros poilsio stovykla "ŠYPSENĖLĖ", 2003-2009 m.
Organizuojant rizikos grupių vaikų užimtumą vasaros metu, vaikai turiningai leidžia laisvalaikį, yra įtraukiami į įdomią ir turiningą veiklą, kuri suteikia vaikams galimybę tobulintis ir atskleisti savo gebėjimus. 

Sveikatingumo programa "SVEIKA ŠEIMA – SVEIKI VAIKAI“, 2002-2009 m.
Vykdant šią programą, yra ugdomas teigiamas požiūris į savo ir kitų sveikatą, stiprinami tiek fiziniai, tiek psichiniai gebėjimai. Vaikai yra mokomi sveikos gyvensenos, mitybos, higienos pagrindų, lanko baseiną, bendrauja su bendraamžiais iš kitų rajono vietovių. Programoje  aktyviai dalyvauja ir tėvai.© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras