Emblema
J.Biliûno g. 57, LT-29111 Anykðèiai,  tel. faks. (8  381) 542 35,  el. paðtas anykcentras@gmail.com
Projektai ir programos

Visi þmonës eina tais paèiais gyvenimo keliais, bet ne visi vienodai ámina pëdas

V. Hugo (1802-1885)

Projekto „Kompleksiðkai teikiamos paslaugos ðeimoms Anykðèiø rajono savivaldybëje“ pratæsimas

 

Trukmë: 2020-2021 m.
Rëmëjas:
Europos socialinis fondas
Vykdytojas:Anykðèiø rajono savivaldybës administracija
Partneriai:
Anykðèiø socialinës gerovës centras
Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centras

Projekto pratæsimo prieþastis – kompleksiniø paslaugø ðeimai Anykðèiø savivaldybës gyventojams paslaugø teikiama nauda ir pridëtinë vertë. Tai pateisina projekto dalyviø skaièius – 775 dalyviai. Anykðèiø rajono ðeimos auginanèios vaikus susiduria su problemomis: su vaikø emocijø ir elgesiu susijusias problemas – bendravimo su vaikais problemomis, vaikø mokymosi motyvacijos stoka ir mokymosi sunkumais, paaugliø ávairiomis problemomis, vaikø negalia, tarpusavio konfliktais, skyrybomis ir po jø kylanèiomis problemomis dël bendravimo su vaikais, sunkumais derinant ðeimos ir darbo ásipareigojimus. Siekiant padëti ðeimoms iðgyventi krizines situacijas, spræsti kylanèius sunkumus bûtina tæsti paslaugø teikimà.

Kompleksiðkai teikiamos paslaugos: psichosocialinë pagalba, vaikø prieþiûros paslaugos galëtø padëti ðeimoms spræsti kylanèius sunkumus, ugdyti ir stiprinti ðeimø gebëjimus savarankiðkai spræsti problemas. Atsiþvelgiant á partneriø patirtá teikiant kompleksines bei socialines paslaugas, paslaugø teikimui pasiraðytas susitarimas dël Jungtinës veiklos sutarties tæsimo su partneriais.
Bendruomeniniø ðeimos namø uþdaviniai – organizuoti, koordinuoti paslaugø ðeimoms teikimà Anykðèiø rajono savivaldybëje, uþtikrinant, kad ðeimos informacijà apie paslaugas gautø „vieno langelio“ principu. Ðias bei mediacijos ir pavëþëjimo paslaugas teikia pirmasis partneris – Anykðèiø socialinës gerovës centras. Antrasis partneris – Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centras teikia psichosocialinës pagalbos ðeimoms, vaikø prieþiûros paslaugas ir organizuoja pozityviosios tëvystës mokymus.
 

Dienos centro akreditacija
 

Nuo ðiø metø ið valstybës biudþeto finansuojami tie vaikø dienos centrai, kuriø teikiamos paslaugos yra akredituotos. Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centras sëkmingai akreditavosi. Tai yra naujas etapas paslaugø teikime ðeimoms, kuomet Lietuvos Respublikos socialinës apsaugos ir darbo ministerija drauge su savivaldybëmis uþtikrins geresná vaikø dienos centrø paslaugø prieinamumà.
 

Ðiandien ypaè svarbu, kad dienos centrai vykdytø savo veiklà ir átrauktø kuo daugiau vaikø, kuriems reikia vienokios ar kitokios pagalbos. Labai svarbi þinia ta, kad vaikø dienos centrø finansavimas bus nepertraukiamas ir galios visam akreditavimo laikotarpiui. Dël to dienos centrai galës dràsiau planuoti tiek savo veiklà, tiek darbuotojø poreiká.
 

Nors pati akreditacija dienos centrams yra naujovë, pagrindiniai Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos reikalavimai vaikø dienos centrams iðlieka nepakitæ. Dar 2015 metais dienos centrams buvo rekomenduota, kad su vaikais dirbtø bent vienas iðsilavinimo kriterijus atitinkantis socialinis darbuotojas ar socialinis pedagogas (nebûtinai visu etatu), centro darbuotojams bûtø sudaryta galimybë tobulinti kvalifikacijà. Rekomendacijose taip pat buvo nurodoma, kad vaikø dienos centre turi bûti daugiau nei viena patalpa, kuriose vaikams bûtø teikiamos socialinës prieþiûros paslaugos. Iki ðiol Ministerija vaikø dienos centrus finansavo skelbdama ávairius projektø konkursus, o tai reiðkia, kad vaikø dienos centrai negalëjo planuoti savo veiklos ilgesniam laikotarpiui, finansavimas juos pasiekdavo ne nuo pat kalendoriniø metø pradþios, o nuo konkurso laimëjimo. Be to, iki 10 proc. bûtino finansavimo vaikø dienos centrai turëjo uþsitikrinti ið kitø ðaltiniø.

Daugeliui vaikø dienos centrus ákûrusiø nevyriausybiniø organizacijø kasmetinis dalyvavimas konkursuose ar vieðøjø pirkimø procedûrose buvo papildoma administracinë naðta, o toks finansavimo modelis neuþtikrino veiklos stabilumo: vaikams nebuvo uþtikrinamos nenutrûkstamos paslaugos, susidurta su sunkumais iðlaikant kompetentingus darbuotojus.

Vaikø dienos centrai buvo pirmieji, kurie pradëjo teikti akredituotas socialinës prieþiûros paslaugas. Vaikø dienos centrø veikla ypatingai svarbi tiems vaikams, kurie tinkamos prieþiûros, rûpesèio, dëmesio negauna savo ðeimose. Vaikø dienos centruose ugdomi kasdieniai vaikø gyvenimo ágûdþiai: mokoma higienos, sveikos gyvensenos, lavinami socialiniai, bendravimo ágûdþiai, teikiama psichologinë pagalba, organizuojamas uþimtumas. Vaikai su darbuotojais kalbasi apie savo sunkumus, iðgyvenimus, mokomi paþinti save, spræsti problemas. Èia gauna ðilto maisto, turiningai praleidþia laisvalaiká, jiems padedama ruoðti namø darbus, vaikø dienos centrai veikia ir vasaromis – organizuoja ávairias stovyklas ar kitas veiklas.

Kiekvienu atveju atsiþvelgiama, kokiø paslaugø vaikui ir jo ðeimai reikia labiausiai, pavyzdþiui, padedama spræsti ðeimoje iðkilusias problemas, rûpinamasi vaiko teisiø apsauga, organizuojama psichologinë pagalba, teikiamos kitos individualios socialinës paslaugos.

 

Projektas „KOMPLEKSIÐKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ÐEIMOMS ANYKÐÈIØ RAJONO SAVIVALDYBËJE“, 2017–2019 m.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lëðomis. Anykðèiø rajono savivaldybës administracija já ágyvendina kartu su partneriais: Anykðèiø socialinës gerovës centru ir Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centru. Projekto tikslas – sudaryti sàlygas visoms Anykðèiø rajono ðeimoms, auginanèioms vaikus, gauti kompleksiðkai teikiamas paslaugas, siekiant ágalinti ðeimas áveikti iðkilusius sunkumus ir krizes.

Projektas „ESU ATSAKINGAS UÞ TAVE IR SAVE“, 2011 m.
Programa yra vykdoma ágyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lëðomis finansuojamà projektà TAPK („Neformaliojo ðvietimo paslaugø rëmimo sistemos sukûrimas savivaldybëse“). Programos tikslas – plëtoti vaikø socializacijos galimybes, tobulinant socialines kompetencijas. Ágyvendinant meno terapijos, socialiniø ágûdþiø ugdymo, socialinio atsparumo ir mokymosi bendradarbiaujant veiklas mokiniai ágys ir patobulins socialines kompetencijas ir taip galës efektyviai veikti socialinëje erdvëje. 

Neformaliojo vaikø ðvietimo programa „GYVENU PATS“, 2011-2012 m.
Programa yra vykdoma ágyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lëðomis finansuojamà projektà TAPK („Neformaliojo ðvietimo paslaugø rëmimo sistemos sukûrimas savivaldybëse“). Programos tikslas – plëtoti vaikø socializacijos galimybes, tobulinant socialines kompetencijas. Ágyvendinant meno terapijos, socialiniø ágûdþiø ugdymo, socialinio atsparumo ir mokymosi bendradarbiaujant veiklas mokiniai ágys ir patobulins socialines kompetencijas ir taip galës efektyviai veikti socialinëje erdvëje. 

Vasaros stovykla "UÞSIAUGINKIME GERUMO MEDÁ", 2011 m.
Vaikø vasaros stovykla vyko Bijeikiø kaime sodyboje „Þvejo sapnas“ 2011 m. rugpjûèio 1-5 d. Stovyklos tiklas - paskatinti socialiai paþeidþiamø grupiø ir socialiai saugios aplinkos vaikø/jaunuoliø draugiðkesná, atviresná bendravimà. Pagrindinis dëmesys buvo skiriamas vaikø aktyvumui bei kûrybingumui, derinant poilsá, sportinæ, kûrybinæ bei bendruomeninæ veiklà.

Projektas "SËKMËS FAKTORIUS", 2010 m.
Projekto tikslas - padëti jaunimui sëkmingai integruotis visuomenëje, ugdant jø verslumo ir kûrybiðkumo ágûdþius. Prokelto metu vyko seminarai verslumo ir kûrybiðkumo ugdymo tema,  susitikimai su verslininkais, paþintinës iðvykos. Jaunimas ágijo teoriniø ir praktiniø þiniø, kaip generuoti idëjas, kaip ir kur galima save realizuoti, ugdyti savo asmeniná verslumà ir kûrybiðkumà, tuo paèiu atneðant naudos vietos bendruomenei.

Jaunimo projektas „SUGALVOJAU DAINÀ AÐ VONIOJ", 2010 m.
Projektu siekta ugdyti jaunø þmoniø kûrybiðkumà, solidarumo jausmà ir tolerancijà.  Projekto tema – netradiciðkas muzikos kûrimas, naudojant ávairius instrumentus ir kompiuterines muzikos kûrimo programas. Pagrindinë projekto idëja yra skatinti jaunimà kurti, eksperimentuoti, improvizuoti bei nebijoti rodyti savo kûrybà vieðai.


Projektas „ANYKÐÈIØ VAIKØ IR JAUNIMO UÞIMTUMO CENTRO INSTITUCINIS IR PASLAUGØ KOKYBËS STIPRINIMAS", 2009-2010 m.
Projektas vykdomas gavus Europos ekonominës erdvës (EEE) ir Norvegijos finansiniø mechanizmø paramà. Projekto tikslas - stiprinti Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centro instituciná potencialà ir uþtikrinti teikiamø paslaugø kokybæ.

Projektas „SAUGI GATVË, SAUGI MOKYKLA - SAUGÛS MES“, 2009 m. Projekto tikslas - vykdyti jaunuoliø nusikaltimø ir kitø teisës paþeidimø prevencijà, organizuojant ádomø ir turiningà laisvalaiká. Projekto metu vyko renginiø ciklas kartu su Anykðèiø policijos komisariato darbuotojais ir jaunaisiais policijos rëmëjais, susitikimai su psichikos sveikatos centro specialistais, psichologais ir kitais savo profesijos þinovais, kurie stengësi padëti vaikams spræsti jø problemas, pasijusti saugesniems ir gatvëje, ir mokykloje, ir namuose. Projekte dalyvavo ne tik Anykðèiø miesto, bet ir rajono vaikai.

Projektas "ANYKÐÈIØ RAJONO VAIKØ IR JAUNIMO PILIETINËS INICIATYVOS PASITINKANT LIETUVOS VARDO TÛKSTANTMETÁ", 2009 m. Projekto tikslas - ugdyti Anykðèiø rajono vaikø ir jaunimo pilietiðkumà, poreiká paþinti ir gerbti save, savo ðeimà ir savo ðalá. Projekto metu vyko viktorinos, konkursai, pieðiniø parodos, akcijos, tolerancijos ir motyvacijos ugdymo mokymai. Projekto ágyvendinimo metu buvo akcentuojamos pagarbos protëviams, meilës þmogui ir tëvynei nuostatos, skatinamas jaunimo domëjimasis politiniu, ekonominiu ir socialiniu Lietuvos gyvenimu. 

Anykðèiø rajono savivaldybës jaunimo politikos ágyvendinimo programos projektas „KÛRYBIÐKUMO MATRICA“, 2009 m.
Projekto tikslas - padëti jaunimui sëkmingai integruotis visuomenëje, ugdant jø iniciatyvumo ir kûrybiðkumo ágûdþius. Projekto dalyviai, kurdami, planuodami, organizuodami, bendradarbiaudami, ágijo gyvenimo ágûdþiø, reikalingø savo svajoniø siekimui, mokësi generuoti idëjas, iðlaisvinti kûrybinæ energijà.

Projektas „ÞYMIØ ANYKÐÈIØ KRAÐTO RAÐYTOJØ KELIAIS“, 2009 m.
Projekto tikslas - ugdyti vaikø ir jaunimo kûrybiðkumà, kultûrinës aplinkos suvokimà, skiepyti pagarbà savo kraðto istorijai ir kultûrai, lavinti groþio pojûtá ir vaizduotæ, tyrinëjant ir analizuojant þymiø Anykðèiø kraðto raðytojø – Antano Baranausko ir Juozo Tumo–Vaiþganto gyvenimà ir kûrybà.

Projektas „GAMTOS LIKIMAS MÛSØ RANKOSE“, 2008 m.
Projekto tikslas - ugdyti vaikø ir jaunimo pilietiðkumà, skatinant aplinkosaugines iniciatyvas ir puoselëjant Anykðèiø kraðto gamtà, propaguoti Anykðèiø rajono gamtinio paveldo iðsaugojimo aktualumà, organizuojant akcijas, konkursus, vykdant informacijos sklaidà.

Projektas „VAIKØ INICIATYVUMO IR KÛRYBIÐKUMO SKATINIMAS INTERPRETUOJANT RAÐYTOJO JONO BILIÛNO KÛRINIUS“, 2008 m.
Per paþintá su literatûros klasiko J. Biliûno darbais siekiama ugdyti jaunimo kûrybiðkumà, saviraiðkà ir pasitikëjimà savimi, vaidinat paèiø sukurtus spektakliukus J. Biliûno sodyboje-muziejuje. Projekto metu bus kuriamas filmas apie ádomiausias projekto veiklas.

Projektas „KOMPLEKSINË PAGALBA ANYKÐÈIØ VAIKAMS IR JØ ÐEIMOMS“, 2008 m.
Projekto tikslas - ágalinti socialinës rizikos ðeimas pozityviai atlikti savo socialinæ misijà – ðeimos aplinkoje ugdyti vaikus, orientuoti juos á visuomenei priimtinà veiklà, suteikti vaikams teigiamà socialiná vaidmená.  Projekto metu bus organizuojamas kultûrinis, sportinis vaikø uþimtumas, á bendrus renginius átraukiant tëvus, teikiama kompleksinë socialinë pagalba rizikos grupiø ðeimoms, vykdoma kriziniø situacijø ðeimose prevencija, organizuojat seminarus ir mokymus.

Projektas „JAUNIMO INICIATYVOS IÐSAUGOJANT GAMTOS IR KULTÛROS PAVELDÀ ANYKÐÈIUOSE“, 2008 m.
Projektu siekiama ugdyti Anykðèiø rajono jaunimo savimonæ, domëjimàsi savo kraðto gamta ir kultûra, átraukiant juos á ðvietëjiðkà, kûrybinæ, aplinkosauginæ veiklà. Januoliai vyks á paþintines ekskursijas, organizuos saugomø teritorijø tvarkymo akcijas, mokysis senøjø amatø, autentiðkà medþiagà apie Anykðèiø regioniniam parkui priklausanèiø kaimø istorijà, tradicijas, pastatus.

Jaunimo centrø veiklos programa "KELIAS Á SËKMÆ", 2007 m.
Programa skirta vyresniojo amþiaus vaikø ir jaunimo socialiniø ágûdþiø ugdymui. Neformalios aplinkos sàlygomis, taikant aktyvius ugdymo metodus programos dalyviai buvo mokomi formuoti savo ávaizdá, uþmegzti santykius su kitais þmonëmis, analizuoti ir spræsti konfliktus, dirbti komandoje ir lyderiauti, sudaryti savo ágûdþiø ir pasiekimø bylà, nustatyti savo karjeros tikslus.

Projektas "VAIKØ INICIATYVUMO IR KÛRYBIÐKUMO SKATINIMAS INTERPRETUOJANT RAÐYTOJO ANTANO ÞUKAUSKO-VIENUOLIO KÛRINIUS", 2007 m.
Projekto tikslas - skatinti vaikø, ypaè kaimo vietoviø jaunimo, kûrybiðkumà, saviraiðkà, analizuojant ir interpretuojant Anykðèiø kraðto raðytojo A. Þukausko-Vienuolio kûrybà. Projektas ágyvendinamas pasitelkus ávairias edukacines formas: ekskursijos, paþintinës kelionës, konkursai, viktorinos, vaidinimai.

Projektas "VAIKØ IR JAUNIMO INICIATYVOS, PAÞÁSTANT IR PUOSELËJANT ANYKÐÈIØ REGIONINIO PARKO KULTÛRINÁ IR ETNINÁ PAVELDÀ", 2007 m.
Projektu siekiama ugdyti ðeimø tautinæ savimonæ, stiprinti jø tarpusavio ryðius bei socialinæ integracijà, ugdyti jaunø þmoniø etninæ kultûrà ne tik ið vadovëliø, bet ir ið aplinkos, gyvenusiø ir ðalia gyvenanèiø þmoniø, pajusti, kad kiekvienas ið mûsø esame tos kultûros dalyvis. Projekto metu organizuotos edukacinës-kraðtotyrinës kelionës po Anykðèiø regioninio parko kaimus. Vaikø surinkta  medþiaga papildë tradicinës architektûros ir etnografijos pavyzdþiø katalogà Anykðèiø regioninio parko teritorijoje.

Vaikø ir jaunimo socializacijos programa "MÀSTAU, VERTINU, TOBULËJU", 2007 m.
Programos tikslas - naudojant Merginø grupiø metodà vykdyti prekybos þmonëmis, smurto ar socialinës atskirties prevencijà. Programa skirta merginoms, kurios yra rizikos grupëje ir gali tapti prekybos þmonëmis aukomis.


Projektas "MERGINØ GEBËJIMØ STIPRINIMAS LIETUVOJE", 2006-2007 m.
Projekto tikslas - stiprinti merginø savivokà bei pasitikëjimà savimi ir taip padëti joms aktyviai veikti ir priimti sprendimus tiek asmeniniame, tiek visuomeniniame gyvenime. Projektas paremtas ðvedø pedagogës M.Hanstrom sukurta darbo su merginø grupëmis metodika.

Projektas “UÞSIAUGINKIME GERUMO MEDÁ“, 2005-2009 m.
Bendromis centrà lankanèiø vaikø, jø tëvø, darbuotojø ir savanoriø pastangomis jau ketvirti metai vykdomas projektas skirtas skatinti vaikø ir tëvø bendruomeniðkumà, gerinti vaikø savijautà socialinëje aplinkoje. Centro darbuotojai siekia organizuoti pozityvø vaikø uþimtumà ir laisvalaiká, sudominti ir átraukti ne tik vaikus, bet ir tëvus.

Projektas "VAIKØ DIENOS CENTRAS“, 2004-2008 m.
Projektu siekiama ágalinti socialinës rizikos ðeimas pozityviai atlikti savo socialinæ misijà – ðeimos aplinkoje ugdyti vaikus, orientuoti juos á visuomenei priimtinà veiklà, suteikti vaikams teigiamà socialiná pavyzdá. Vaikai ir jø tëvai átraukiami á centro renginius, skatinant jø saviraiðkà, saviugdà, kultûrinius interesus, atitraukti vaikus nuo neigiamø átakø.

Vaikø ir jaunimo socializacijos programa “PADËKIME UÞAUGTI”, 2003-2006 m.
Programos tikslas - organizuoti vaikø ir paaugliø uþimtumà po pamokø ir atostogø metu, siekiant uþkirsti kelià nusikalstamam elgesiui, gerinant vaikø savijautà jø socialinëje aplinkoje. Kasdienis bendravimas su vaikais centre ir darbas su jø ðeimomis leidþia geriau atskleisti ir tenkinti vaikø poreikius, ugdo jø socialiná brandumà, pasitikëjimà savimi.

Vaikø socializacijos programa - vasaros poilsio stovykla "ÐYPSENËLË", 2003-2009 m.
Organizuojant rizikos grupiø vaikø uþimtumà vasaros metu, vaikai turiningai leidþia laisvalaiká, yra átraukiami á ádomià ir turiningà veiklà, kuri suteikia vaikams galimybæ tobulintis ir atskleisti savo gebëjimus. 

Sveikatingumo programa "SVEIKA ÐEIMA – SVEIKI VAIKAI“, 2002-2009 m.
Vykdant ðià programà, yra ugdomas teigiamas poþiûris á savo ir kitø sveikatà, stiprinami tiek fiziniai, tiek psichiniai gebëjimai. Vaikai yra mokomi sveikos gyvensenos, mitybos, higienos pagrindø, lanko baseinà, bendrauja su bendraamþiais ið kitø rajono vietoviø. Programoje  aktyviai dalyvauja ir tëvai.

 
© Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centras

 

 

© Anykðèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centras