Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos
Šis tvirtumo ir patvarumo idealas giliai įspaustas moters prigimtyje... Dabartiniame istorijos tarpsnyje kultūra yra kone vien vyriška; tai galios kultūra, ji nustūmė moterį į šešėlį. Todėl ši kultūra prarado pusiausvyrą ir svyrinėja nuo vieno karo prie kito... Moteris daug labiau negu vyras apdovanota pasyviomis savybėmis – skaistumu, kuklumu, atsidavimu ir pasiaukojimu

R. Tagorė (1861-1941)AVJU centro merginų grupė "Vaivorykštė"AVJU centro merginų grupė "Šypsenėlė"

Projektas "Merginų galių stiprinimas Lietuvoje"

Trukmė: 2006-2007 m.

Rėmėjai:
Alandų salų Taikos instituto Emmaus fondas, Suomija (Ålands fredsförening-Emmaus) 
Švedijos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus“ (Rädda Barnen) 

Projekto įgyvendinimą Anykščių savivaldybėje remia:
Anykščių rajono savivaldybė
Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus“ Anykščių padalinys
Anykščių vaikų užimtumo ir informacijos centras

Vykdytojas:
Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Partneriai:
Lietuvos nevyriausybinės organizacijos
Bendrojo lavinimo mokyklos
Dienos centrai
Moterų informacijos centrai

Projekto aktualumas:
Paauglystė - tai toks periodas, kai norima vadovautis vien tik savo protu, savo jausmais. Dažnai šiame laikotarpyje paaugliai maištauja prieš suaugusiųjų taisykles, taip išreikšdami savo individualumą. Šiame laikotarpyje labai svarbu neprarasti paauglių pasitikėjimo, tapti jų draugais ir patarėjais.
Gyvenant patriarchalinėje visuomenėje, mergaitėms tenka didesnis spaudimas ir aukštesni reikalavimai, bandant ką nors pasiekti toje visuomenėje. Jos turi mažiau teisių ir yra prasčiau vertinamos nei vyrai, todėl mergaitės nuo mažens turėtų būti mokomos apginti save ir savo teises. Dėl menko savęs vertinimo, nuolankumo ir prisitaikymo prie joms primetamos „moterų vietos“ gyvenime, mergaitės dažnai tampa nusikaltėlių ir prekybos žmonėmis aukomis. Daugelis paauglių merginų dėl prieštaringų visuomenės bei draugų nuostatų ir sudėtingų sprendimų jaučia spaudimą. Jas kamuoja klausimai dėl ateities ir kasdienybės, sunku apsispręsti kaip elgtis ir atrodyti.
Tradiciniam mergaitės vaidmeniui nebūdinga rodyti pasitikėjimo savimi ar išdrįsti ką nors pasakyti, kaip kad tai būdinga ,,tradiciniam“ berniukui. Dažnai mergaitės, norėdamos patikti kitos lyties atstovams, ima elgtis ne taip, kaip jos elgiasi būdamos tik mergaičių grupėje.
Merginų grupė – tai speciali darbo su merginomis forma, stiprinanti merginas ir jaunas moteris ir palengvinanti jų kelią iki tapimo suaugusiomis bei skatinanti demokratiją ir lyčių lygybę. Bendri užsiėmimai tik mergaičių rate, nuima tą įtampą kuri įsivyrauja vos tik grupėje pasirodo priešingos lyties atstovas. Tinkamai parinktoje darbinėje aplinkoje mergaitės laisviau išsako savo problemas ir nuomonę. Merginų grupių veikla padeda merginoms susikurti savo identitetą ir vidinį saugumą.

Projekto tęstinumas:
Merginų grupių metodas, išvystytas 9 dešimtmečio pabaigoje Švedijoje ir Suomijoje, yra grindžiamas dalyvavimu bei atsiribojančiu nuo vertinimo pokalbiu. Tai reiškia, kad galima išreikšti bet kokią nuomonę, jei tik esi pasirengęs išklausyti kitus, analizuoti ir aiškintis savo požiūrius ir veiksmus ir, kad mergaičių nuomonės bei veiksmai būtų pagrįsti jų pačių nuostatomis.
Švedų pedagogė Mia Hanstrom iš organizacijos “Gelbėkit vaikus” (Suomija) yra viena iš sukūrusių bei išplėtojusių merginų grupių metodą Skandinavijos šalyse. Ji yra knygos “Merginos. Lyčių lygybė. Demokratija. Metodinė medžiaga merginų grupių vadovėms” autorė.
Užsiėmimai su merginų grupėmis pagal Mia Hanstrom sukurtą darbo su merginų grupėmis metodiką Lietuvoje vyksta nuo 2002 m. Tuomet Alandų salų Taikos instituto Emmaus fondas (Suomija) inicijavo ir rėmė projektą „Veiklios merginos“, kuriame dalyvavo ir Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras.

2004 m. Dingusių žmonių šeimų paramos centras kartu su Alandų Taikos instituto Emmaus fondu inicijavo projektą „Merginų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“, į kurį įsijungė Lietuvos AIDS centras, kitos Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, bendrojo lavinimo mokyklos, dienos centrai. Projektas tęsiasi jau ketvirtus metus, 2006 m. į projektą įsijungė ir Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centras.
2004 m. rugsėjo 17 d. II-osios atviros Europos AIDS konferencijos "Europa ir ŽIV infekcija bei AIDS: nauji iššūkiai, naujos galimybės" metu Mia Hanstrom pristatė projektą "Mergaičių grupė - mergaičių įgalinimo metodas ir svarbi prevencijos darbo dalis".
2004 m. rugsėjo 16-19 d. Mia Hanstrom vedė projekto "Merginų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje" merginų grupių vadovių mokymus, kuriuos organizavo Dingusių žmonių šeimų paramos centras ir Lietuvos AIDS centras.
2006 m. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras, siekdamas plėtoti merginų grupių veiklą Anykščių rajone, inicijavo projektą „Mergaičių grupė – nauja paauglių užimtumo forma“, kuriame dalyvavo ir Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centras.

Projekto tikslas:
stiprinti merginų savivoką bei pasitikėjimą savimi ir taip padėti joms aktyviai veikti ir priimti sprendimus tiek asmeniniame, tiek visuomeniniame gyvenime

Projekto uždaviniai:

 • Padėti merginoms atskleisti savo galimybes ir panaudoti savo gabumus
 • Ugdyti mergaičių pasitikėjimą savimi
 • Sudaryti mergaitėms saugias sąlygas turiningai leisti laisvalaikį
 • Padėti merginoms vystytis kaip asmenybėms bei išreikšti save per šokį, muziką, teatrą, pokalbį, kūrybą ir t.t.
 • Ugdyti mergaičių atsakomybės jausmą už savo poelgius
 • Šviesti mergaites aktualiais paauglių seksualinio gyvenimo klausimais
 • Sudaryti sąlygas mergaitėms bendrauti su paauglėmis iš kitų miestų
 • Vykdyti informacijos sklaidą rajone Lietuvos respublikoje ir užsienyje
 • Dalintis projekto vykdymo patirtimi su kitomis NVO
Projekto dalyviai: (patikslinti)
12-18 m. amžiaus paauglės mergaitės.
Anykščių rajono savivaldybėje projekte dalyvauja merginos iš Anykščių, Ažuožerių, Raguvėlės, Leliūnų. Iš viso suburta xxx merginų grupių, xxx merginų.

Projekto eiga: 
Vykdant šį projektą 2006-2007 m. Anykščių rajone buvo suburtos 5 merginų grupės:
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Anykščių filialo merginų grupė „Fortūna“, vadovė L.PESLIAKIENĖ (7 merginos) 

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Ažuožerių filialo merginų grupė „???“, vadovė Alvyra SIMANONIENĖ (12 merginų) 

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Leliūnų filialo merginų grupė „???“, vadovė E.Raščiuvienė (11 merginų) 

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Raguvėlės filialo merginų grupė „ BSG“ (Besirūpinančios savo gyvenimu), vadovė R.ZORGEVIČIENĖ (12 merginų) 

Anykščių vaikų užimtumo ir paramos centro merginų grupė „Vaivorykštė“, vadovė Eugenija BALTRONIENĖ (10 merginų) 

Pagrindinės veiklos kryptys:
- Koordinacinis darbas tarp merginų grupių ir grupių vadovių
- Grupių vadovių kvalifikacijos kėlimas (pagal Dingusių žmonių šeimų paramos centro organizuojamus mokymus)
- Konkreti veikla merginų grupėse (veiklos pritaikymas pagal merginų poreikius)
- Informacijos sklaida

Merginų grupė, tai 6-10 merginų grupė, kuri periodiškai susitinka su savo vadovėmis. Grupės susitikimų pagrindas – pokalbis prie arbatos. Merginoms suteikiama galimybė kalbėtis jas dominančiomis ir rūpimomis temomis. Merginos taip pat turi progą išbandyti įvairias veiklos rūšis, pasikviesti lektorių, įdomių žmonių, užduoti jiems klausimų o taip pat ir pačios gali lankytis įvairiose institucijose, organizacijose ir susipažinti su jų veikla.
Grupėje galioja paslapčių saugojimo pasižadėjimas, reiškiantis, jog negalima išduoti, asmeninių dalykų, kurias grupės narės pasakoja viena kitai susitikimo metu. Vadovės gali sulaužyti paslapčių saugojimo pasižadėjimą, jei kuri nors grupės narė atskleidžia kriminalinius ar pan. faktus.
Visos grupės narės yra svarbios, todėl labai svarbu dalyvauti visuose grupės susitikimuose ir iš anksto pranešti, jei negalės atvykti.

Pagrindinė projekto veikla – užsiėmimai merginų grupėse: pokalbiai, diskusijos, paskaitos, praktiniai užsiėmimai patalpose ir gamtoje, išvykos, stovyklos ir kt. Merginos pačios susikuria darbo grupėje taisykles ir jų laikosi, pačios planuoja susitikimų laiką ir užsiėmimų, pokalbių temas. Į susitikimus kviečiami įvairių profesijų atstovai (šeimos gydytojai, kosmetologai, masažuotojai, psichologai, vaikų teisių apsaugos darbuotojai, Seimo atstovai, žurnalistai, verslininkai, etnografai tautodailininkai).
Užsiėmimų metu diskutuojama moterų ir vyrų lygių teisių klausimais, analizuojamos merginoms aktualios psichologinės ir socialinės problemos.

Taip pat vyksta filmų peržiūros ir aptarimas, knygų aptarimas, įvairūs praktiniai užsiėmimai - rankdarbių gamyba, maisto ruošimas, ekonomikos pamokėlės (namų ūkis, išlaidų apskaičiavimas), muzikinės popietės. Anykščių rajono merginų grupės organizuoja ir bendrus renginius, nuolat vyksta grupių susitikimai, veiklos pristatymai ir dalijimasis patirtimi.

Rezultatai:
Projekto vykdymo metu paauglėms yra sudaromos sąlygos, kuriose jos:

 • neturi kontakto su neigiamą įtaką darančia aplinka,
 • yra užimtos įdomia ir naudinga veikla,
 • dalyvauja specialistų konsultacijose,
 • plėtoja savo žinias sveikos gyvensenos klausimais,
 • mokosi bendravimo meno,
 • ugdo žmogiškumo, tarpusavio pagalbos ir kt. pozityvius jausmus,
 • dalyvauja vasaros stovyklose,
 • gauna minimalų maitinimą.
Tikimasi, kad dalyvavimas merginų užimtumo veikloje turės įtakos tolesniems merginų raidos etapams, padės joms tvirčiau jaustis formuojant gyvenimo vertybes ir sprendžiant gyvenimo diktuojamas dilemas, padės susirasti bendraminčių, skatins užsiimti turininga, prasminga veikla. Projektas turės tęstinumą, nes kaip matyti iš patirties, merginų grupių veiklos metodas yra tinkamas, priimtinas ir naudingas paauglėms, bei vis efektyviau taikomas dirbant prevencinį darbą su mergaitėmis ir merginomis visos Lietuvos mastu.


"Šypsenėlės" merginos repetuoja grupės pristatymą


Pasitinkame 2008-uosiusSeminaras jaunimui Kulautuvoje - pristatome AVJU centrą

Anykščių rajono merginų grupių bendras renginys

Leliūnų merginų grupės pristatymas

Susitikimas su Staškūniškio merginų grupe

Šveikiname AVJU centro vadovę"Šypsenelės" ir "Vaivorykštės" merginų grupės susitikimas


"Vaivorykštės" grupės merginos gavo padėkas už pagalbą vykdant vasaros stovyklą


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras