Emblema
J.Biliûno g. 57, LT-29111 Anykðèiai,  tel. faks. (8  381) 542 35,  el. paðtas anykcentras@gmail.com
Rëmëjai
Bûti dosniam reiškia duoti daugiau negu gali,
bûti išdidþiam reiškia imti maþiau, negu tau reikia

K. Dþibranas (1883-1931)
 

AVJU centro veiklà remia ávairios organizacijos ir privatûs asmenys.

JÛS IRGI GALITE MUMS PADËTI:

1,2% nuo gyventojø pajamø mokesèio
Jûs galite pervesti iki 1,2 % nuo savo sumokëtos pajamø mokesèio sumos. Áraðæ á formos FR0512 laukelius savo duomenis iki einamøjø metø geguþës 1 d. . ;

Visais gyventojø pajamø mokesèio apskaièiavimo, deklaravimo bei sumokëjimo ir bendraisiais klausimais konsultuoja Valstybinës mokesèiø inspekcijos mokesèiø informacijos centras tel. 1882.

Pinigø pervedimas
Jûs galite pervesti norimà sumà á AVJU centro banko sàskaità, mokëjimo pastabose paþymëjæ “parama”.
Asociacija Anykšèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centras
á. k. 300033035
a. s. LT54 4010 0431 0002 6872
bankas AB DnB NORD
b. k. 40100

Kita parama
Savanoriškas darbas centre, rëmimas maisto produktais ir kitomis priemonëmis. 

Pasiûlykite bet kokià kità pagalbà, kuri jûsø nuomone gali padëti vaikams mokytis, tobulëti ar tiesiog tapti laimingais. Labai lauksime visø jûsø pasiûlymø. 

© Anykšèiø vaikø ir jaunimo uþimtumo centras, 2007