Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos
Anykščių regioninis parkas įsteigtas 1992 metų rugsėjo 24 dieną vertingiausioms gamtiniu ir kultūriniu požiūriu Šiaurės Rytų Aukštaitijos teritorijoms išsaugoti, naudoti ir tvarkyti. Garsus jis A. Baranausko aprašytuoju Anykščių šileliu, pasižymi kultūros paveldo, susijusio su Lietuvos literatūros klasikų gyvenimu, savitumu ir gausa.

Plačiau apie Anykščių regioninį parką >>Projektas "Vaikų ir jaunimo iniciatyvos, pažįstant ir puoselėjant Anykščių regioninio parko kultūrinį ir etninį paveldą"

Trukmė: 2007 m.

Rėmėjai:
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Anykščių rajono savivaldybė

Partneriai:
Anykščių regioninis parakas
Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centras
Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos ,,Gelbėkit vaikus“ Anykščių skyrius
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Leliūnų ir Ažuožerių skyriai

Projekto aktualumas:
Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centras, jau 14 metus dirbdamas su socialinių problemų turinčiomis šeimomis pastebi, kad šios šeimos, ypač asocialiai gyvenančios, su kiekviena diena vis labiau praranda ryšį su etnine kultūra, nesugeba išsaugoti šeimos tradicijų, nėra motyvuotos perteikti vaikams tautinio orumo, pasididžiavimo savo tautos istorine praeitimi. Šeimos, kurios dvasiškai degraduoja, kuriose devalvuojamos vertybės, nebesugeba įdiegti savo vaikams pagarbos protėviams, meilės žmogui, gimtiesiems namams, aplinkai, tėvynei. Pagrindinė tvarios visuomenės raidos dalis yra kultūros įvairovės, individualumo ir savasties išsaugojimas. Jis neįmanomas be kultūros paveldo pažinimo ir jo integravimo į šiandieninę būtį.
Mūsų centre siekiama įgalinti socialinės rizikos šeimas pozityviai atlikti savo socialinę misiją – suteikti vaikams teigiamą socialinį vaidmenį, ugdyti dvasiškai sveikus vaikus, būsimus Lietuvos piliečius, orientuoti juos į visuomenei priimtiną veiklą, išmokyti tinkamai kurti savo gyvenamąją aplinką.

Projekto tikslas:
Ugdyti projekte dalyvaujančių šeimų tautinę savimonę, stiprinti jų tarpusavio ryšius bei socialinę integraciją, ugdyti jaunų žmonių etninę kultūrą ne tik iš vadovėlių, bet ir iš aplinkos, gyvenusių ir šalia gyvenančių žmonių, pajusti, kad kiekvienas iš mūsų esame tos kultūros dalyvis.

Projekto uždaviniai:

  • Sudominti vaikus ir jaunimą domėtis savo krašto kultūra ir istorija
  • Skatinti jaunus žmones pažinti, perimti ir įtvirtinti tautines tradicijas
  • Ugdyti vaikų ir jaunimo tautinį orumą
  • Ugdyti aktyvias, savarankiškas ir kūrybingas asmenybes
  • Surinkti autentišką medžiagą apie Anykščių regioniniam parkui priklausančių kaimų istoriją, tradicijas, pastatus
  • Organizuoti rašytojo A.Žukausko-Vienuolio jubiliejiniams metams skirtus renginius
Projekto dalyviai: 
Į projekto veiklą įtraukta Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro, Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Ažuožerių ir Leliūnų filialų bei Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centro 20 vaikų ir 30 jaunuolių, taip pat 20 vaikų tėvų.

Projekto eiga: 
Šio projekto dalyviai įsijungė į renginių ciklą A.Žukausko-Vienuolio jubiliejiniams metams pažymėti: Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centro, Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Ažuožerių ir Leliūnų filialų bei Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centro vaikai rinko su rašytojo asmenybe susijusią medžiagą internete, bibliotekoje ir kūrė mini pristatymus/stendus, kuriuos pristatė Ažuožeriuose A.Žukausko-Vienuolio gimimo dienos minėjime.

Vaikai rašė scenarijus ir kūrė interpretacijas A.Žukausko-Vienuolio kūrinių motyvais. Vyko interpretacijų premjera “A.Žukausko-Vienuolio personažai atgyja vaikų lūpomis“ Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centro kiemelyje.
Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centre vyko konkursas-viktorina, kurios metu projekte dalyvaujantys vaikai varžėsi, kurio centro vaikai daugiau žino apie savo krašto rašytoją A.Žukauską-Vienuolį.

Buvo organizuotos edukacinės-kraštotyrinės kelionės po Anykščių regioninio parko Storių, Gylių, Bičionių, Niūronių, Šližių, Šeimyniškių kaimus. Vaikai ir juos lydintys Anykščių regioninio parko atstovai rinko medžiagą šiomis temomis:
- Pasakojimai, išnykusių kaimų (sodybų) istorijos;
- Kaimo žmonių gyvenimai ir likimai;
- Tautosakos tekstai: pasakos, sakmės, liaudies dainos;
- Netradiciniai gydymo būdai, užkalbėjimai, burtai;
- Švenčių papročiai, būrimai, spėjimai;
- Šeimos papročiai: tradicijos, folkloras (krikštynos, vestuvės ir pan.);
- Amatų aprašymai, pavyzdžiai (pvz.: audinių raštai);
- Kaimo pastatai ir statiniai, jų detalės, nuotraukos, piešiniai.

Surinkta medžiaga buvo aptariama, sisteminama ir tvarkoma. Ši medžiaga papildė tradicinės architektūros pavyzdžių katalogą Anykščių regioninio parko teritorijoje.

Projekto rezultatai ir surinkta medžiaga apie Anykščių regioninio parko kaimus buvo pristatyta projekto partneriams, rėmėjams ir visuomenei. Parengtas lankstinukas apie projektą, surengtos nuotraukų ir piešinių parodos.

Rezultatai:
  • Ugdoma projekte dalyvaujančių šeimų tautinė savimonė, sustiprėjo šeimų tarpusavio ryšiai, padidėjo rizikos šeimų socialinė integracija.
  • Vaikai ir jaunimas turiningai leido laisvalaikį, buvo užimti kūrybiniu darbu, skatinami domėtis literatūra ir kultūriniu paveldu.
  • Rinkdami medžiagą apie kaimus vaikai ir jaunimas ne tik susipažino su kraštotyrine veikla, bet ir mokėsi pažinti savo kraštą, jo tautines tradicijas.
  • Sustiprėjo projekte bendradarbiaujančių socialinių partnerių ryšiai.


Aukštaičių sodyboje Niūronyse

Jono Biliūno tėviškėje


Anykščių regioninio parko takais

Lankomės Gilių kaime


Kalbiname Anykščių krašto žmones

Užrašome senolių pasakojimus

© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras