Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos
Ekologinis švietimas glaudžiai siejasi su savos šalies, gyvenamosios vietos gamtiniu, istoriniu ir kultūriniu pažinimu, pagarbos ir meilės gimtinei ugdymu. Tik gerai pažindami miškus, ežerus, upes, laukus ir suvokdami jų vertę, negailėsime pastangų jų globai. Meilė ir pagarba nėra abstrakčios sąvokos, jos siejasi su konkrečiais objektais. Žmogus, žinodamas gimtinės vertę, joje esančių objektų svarbą, neišdrįs jos teršti ar naikinti.

Prof. Algirdas StanaitisProjektas „Gamtos likimas mūsų rankose“

Trukmė: 2008 m.

Rėmėjai:
Anykščių rajono savivaldybė

Partneriai: 
Anykščių regioninio parko direkcija
Anykščių J. Biliūno gimnazija
Anykščių A. Vienuolio gimnazija
Anykščių A. Baranausko vidurinė mokykla
UAB „Anykščių komunalinis ūkis”
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Leliūnų, Ažuožerių, Raguvėlės skyriai  
Raguvėlės moterų klubas

Projekto tikslas:
Ugdyti vaikų ir jaunimo pilietiškumą, skatinant aplinkosaugines iniciatyvas ir puoselėjant Anykščių krašto gamtą

Projekto uždaviniai:

  • Ugdyti Anykščių rajono vaikų ir jaunimo ekologinį sąmoningumą; 
  • Formuoti atsakingą ir rūpestingą jaunimo požiūrį į gamtą; 
  • Formuoti vaikų ir jaunimo palankų aplinkai elgesį kasdieniniame gyvenime, suteikiant jiems ekologijos ir aplinkosaugos žinių; 
  • Aktyvinti jaunimą ir kitus bendruomenės narius gerbti aplinką, kurioje gyvename, saugoti gamtos paminklus, organizuojant talkas, švarios aplinkos puoselėjimo akcijas; 
  • Propaguoti Anykščių rajono gamtinio paveldo išsaugojimo aktualumą organizuojant akcijas, konkursus, vykdant informacijos sklaidą.
Projekto aktualumas:
Natūralios gamtos išsaugojimas ir aplinkosauga – viena svarbiausių žmonijos išgyvenimo sąlygų. Pagaliau suvokta, kad gamtinei aplinkai saugoti būtina skirti didesnį valstybinių ir visuomeninių institucijų dėmesį, užtikrinti racionalų gamtos turtų naudojimą ir apsaugą. Gamtos turtai, švari ir sveika aplinka reikalinga ir mūsų amžininkams, ir būsimoms kartoms. Vienas iš svarbiausių švietimo reformos Lietuvoje uždavinių – ekologinio ugdymo plėtotė.
14 metų dirbdami su vaikais, jaunimu ir jų šeimomis pastebime, kad vis labiau didėja atotrūkis nuo natūralios aplinkos: vaikams trūksta gamtos pažinimo, saugojimo ir puoselėjimo įgūdžių, tyrinėjimų natūralioje aplinkoje patirties. Ekologiniu ugdymu siekiama, kad vaikai jaustų gamtos vientisumą ir harmoniją, numatytų savo veiksmų padarinius gamtai bei jų grįžtamąjį poveikį; kad nevartotojiškas požiūris į gamtą, pagarba gyvybei ir atsakomybė už ją taptų jų vertybine nuostata; kad jie gebėtų apginti savo principus ir taikytų juos kasdienėje ir būsimoje profesinėje veikloje.
Ekologinis švietimas glaudžiai siejasi su savos šalies, gyvenamosios vietos gamtiniu, istoriniu ir kultūriniu pažinimu, pagarbos ir meilės gimtinei ugdymu. Tik gerai pažindami miškus, ežerus, upes, laukus ir suvokdami jų vertę, negailėsime pastangų jų globai. Todėl visų pirma šio projekto dalyviai susipažins su Anykščių rajono saugomomis teritorijomis, gamtos paveldo objektais, analizuos ir padės spręsti Anykščių regioninio parko aplinkosaugos problemas.

Projekto dalyviai:
Projektas skirtas Anykščių rajono vaikams ir jaunimui.

Projekto eiga: 
Šiuo projektu siekiame ugdyti Anykščių rajono vaikų ir jaunimo ekologinį sąmoningumą, pasirinkę jiems įdomias ir gamtos išsaugojimui reikalingas veiklos kryptis:

1. Edukacinė (mokymai, pamokos gamtoje, viktorinos, konkursai ir kt.)
2008 m. kovo-gegužės mėn. organizuotas plakatų ir ketureilių konkursas „Gamtos likimas mums ne DZIN!”, įdomiausi plakatai eksponuoti miesto skelbimų ir reklamos lentose, vyko plakatų parodos mokyklose ir miesto bibliotekoje.
Balandžio mėnesį projekto dalyviai dalyvavo Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro organizuotoje tarptautinėje vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcijoje ,,Aš noriu gyventi“. 
Surengtas fotografijų konkursas „Gražiausias aplankytas Anykščių krašto gamtos paveldo objektas“, organizuota viktorina „Švari gamta – sveika tauta“.

2. Pažintinė (ekskursijos, iškylos ir kt.) 
Projekto dalyviai aplankė Anykščių rajono gražiausias sodybas, apžiūrėjo saugomus medžius Anykščių regioniniame parke, aktyviausieji projekto dalyviai vyko į Ventės ragą susipažinti su paukščių žiedavimu.

3. Praktinė (aplinkos tvarkymas, miško atsodinimas ir kt.)
Projekto metu organizuoti "švaros misijos" reidai po kurortinį statusą gavusius Anykščius - netvarkingiausių miesto vietovės fotografuojamos, o nuotraukos talpinimas miesto stenduose. Jaunuoliai taip tvarkė Anykščių miesto paplūdimį, 
Gegužės mėn. Anykščių miškų girininkijoje organizuota miško atsodinimo akcija "Pasodink medį".

4. Socialinė (akcijų organizavimas, bendruomenės narių informavimas, informacijos sklaida)
Gegužės mėnesį parengtas ir regioninėje televizijoje pristatytas reportažas apie projektą ,,Kokia graži ta mūsų žemė“. Anykščių rajono mokyklose buvo platinamos skrajutės ir lipdukai aplinkosaugine tematika „Atostogaukime saugiai ir švariai!“, organizuota akciją ,,Maudykis švarioje upėje“. Jaunimas rinko ir skelbė informaciją apie labiausiai Anykščių rajono gamtą teršiančias įmones.

Rezultatai:
  • Aštuonis mėnesius daugiau nei 200 Anykščių rajono vaikų ir jaunimo buvo užimti aplinkosaugine veikla. 
  • Jaunimas ugdėsi sąmoningumą aplinkosauginiais klausimais, plėtė savo akiratį gamtos paveldo išsaugojimo srityje, dalyvaudami įvairiuose konkursuose, miško atsodinimo, aplinkos tvarkymo akcijose, išvykose, pamokose gamtoje. 
  • Panaudojant įvairias visuomenės informavimo priemones (straipsniai spaudoje; centro interneto svetainė, informaciniai plakatai, reportažai regioninėje TV), vyko nuolatinis gamtos išsaugojimo aktualizavimas ir Anykščių bendruomenės skatinimas tausoti gamtą. 
  • Savo žinias aplinkosaugos klausimais vaikai ir jaunimas demonstravo konkursų, viktorinų metu. Darome pano - drugelį

Kaip gražiai žydi žolynai

Žolynų rinkimas


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras