Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos
Manoma, jog nė vienas požiūris, nė viena kovos su prekyba moterimis strategija nebus efektyvi, jei ji visų pirma neatsižvelgs į nukentėjusiųjų teises, nesistengs jų užtikrinti ir nesieks šalinti bazinių reiškinio priežasčių, kurios daro tam tikras grupes itin pažeidžiamas prekybos žmonėmis atžvilgiu.

plačiau apie prekybą žmonėmis >>AVJU centro merginų grupė "Vaivorykštė"AVJU centro merginų grupė "Šypsenėlė"

Vaikų ir jaunimo socializacijos programa "Mąstau, vertinu, tobulėju"

Trukmė: 2007 - 2008 m.

Rėmėjai:
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Dingusių žmonių šeimų paramos centras
Alandų salų Taikos instituto Emmaus fondas, Suomija

Partneriai:
Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnyba
Anykščių rajono policijos komisariatas
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus“ Anykščių padalinys
Alandų salų Taikos instituto Emmaus fondas, Suomija (Ålands fredsförening-Emmaus) 
VšĮ "Gelbėkit vaikus" Raguvėlės vaikų dienos centras
VšĮ nevalstybinis darželis "Nendrė", Vilnius
Dingusių žmonių šeimų paramos centras, Vilnius
Anykščių kūno kultūros ir sporto centras
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

Programos aktualumas:
Ši programa nukreipta į tokių rizikų, kaip prekyba žmonėmis, smurtas ar socialinė atskirtis prevenciją.
Nors nėra oficialios statistikos apie šios problemos mastus, ekspertai sutinka, kad lyginant su kitomis Pabaltijo valstybėmis, Lietuvos moterų ir merginų labiausiai kenčia nuo prekybos žmonėmis ar priverstinės prostitucijos.

Nors Vidaus reikalų ministerija tvirtina, kad prostitucijoje visos moterys yra prekybos žmonėmis aukos, nes jos suvokiamos kaip prekės, Lietuvos visuomenės pozicija jų atžvilgiu vis dar yra neigiama. Remiantis visuomenės, darbuotojų ir žurnalistų nuomonių apklausomis apie prekybos žmonėmis aukas, parengtomis viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų tarnybos ”Spinter tyrimai” 2005 m. kovo mėn., tik 43% Lietuvos gyventojų nurodė, kad žmonės, kurie buvo parduoti nelegaliam darbui Lietuvoje, gali būti traktuojami kaip prekybos žmonėmis aukos. Naujausi šalies prekybos žmonėmis tyrimai Lietuvoje atlikti, TMO 2005 m., patvirtino įtarimus, kad ši nelegali prekyba padidėjo, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą. Taigi problema nemažėja, ji netgi auga. Remiantis 2003 m. atlikta TMO apklausa, 7% Lietuvos gyventojų buvo asmeniškai paliesti šios problemos. 

Minėta TMO ataskaita taip pat patvirtina, kad ekspertai priėjo išvados, jog paplitę metodai, naudojami kovai prieš prekybą moterimis ir tam, kad aukos gautų reikiamą pagalbą, nėra pakankamai veiksmingi. TMO ataskaitoje pabrėžiama, kad turėtų būti vystoma prevencinė veikla prieš smurtą bendrai ir prieš seksualinę prievartą konkrečiai. 

Programa skirta merginoms, kurios yra rizikos grupėje ir gali tapti prekybos žmonėmis aukomis – merginos iš nepilnų šeimų, vaikų namų, socialinių mažumų grupių, internatų, ir merginos, gyvenančios kaimuose ir t. t.

Programa paremta Merginų grupės metodu. Tai speciali darbo su merginomis forma, stiprinanti merginas ir jaunas moteris ir palengvinanti jų kelią iki tapimo suaugusiomis bei skatinanti demokratiją ir lyčių lygybę. Bendri užsiėmimai tik mergaičių rate, nuima tą įtampą kuri įsivyrauja vos tik grupėje pasirodo priešingos lyties atstovas. Tinkamai parinktoje darbinėje aplinkoje mergaitės laisviau išsako savo problemas ir nuomonę. Merginų grupių veikla padeda merginoms susikurti savo identitetą ir vidinį saugumą. 

Merginų grupė - tai efektyvus prevencinio darbo su įvairiomis rizikos grupėmis metodas. Jis padeda dirbti lygybės ir įgalinimo srityje, ir duoda akivaizdžiai matomų ir ilgalaikių rezultatų. 2006 m. LR Vidaus reikalų ministerija Merginų grupių metodą pažymėjo kaip vieną iš geriausių ir efektyviausių veiklos priemonių, dirbant vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencijos srityje.

Programos tęstinumas:
Merginų grupių metodas, išvystytas 9 dešimtmečio pabaigoje Švedijoje ir Suomijoje, yra grindžiamas dalyvavimu bei atsiribojančiu nuo vertinimo pokalbiu. Tai reiškia, kad galima išreikšti bet kokią nuomonę, jei tik esi pasirengęs išklausyti kitus, analizuoti ir aiškintis savo požiūrius ir veiksmus ir, kad mergaičių nuomonės bei veiksmai būtų pagrįsti jų pačių nuostatomis.
Švedų pedagogė Mia Hanstrom iš organizacijos “Gelbėkit vaikus” (Suomija) yra viena iš sukūrusių bei išplėtojusių Merginų grupių metodą Skandinavijos šalyse. 

Užsiėmimai su merginų grupėmis pagal Mia Hanstrom sukurtą darbo su Merginų grupėmis metodiką Lietuvoje vyksta nuo 2002 m. Tuomet Alandų salų Taikos instituto Emmaus fondas (Suomija) inicijavo ir rėmė projektą „Veiklios merginos“, kuriame dalyvavo ir Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras.

2004 m. Dingusių žmonių šeimų paramos centras kartu su Alandų Taikos instituto Emmaus fondu inicijavo projektą „Merginų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“, į kurį įsijungė Lietuvos AIDS centras, kitos Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, bendrojo lavinimo mokyklos, dienos centrai. Projektas tęsiasi jau ketvirtus metus, 2006 m. į projektą įsijungė ir Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centras.

2006 m. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras, siekdamas plėtoti merginų grupių veiklą Anykščių rajone, inicijavo projektą „Mergaičių grupė – nauja paauglių užimtumo forma“, kuriame dalyvavo ir AVJU centras.

Vykdant merginų grupių projektus 2006-2007 m. Anykščių rajone buvo suburtos 5 merginų grupės.

Programos tikslas:
naudojant Merginų grupių metodą užkirsti kelią tokioms rizikoms kaip prekyba žmonėmis, smurtas ar socialinė atskirtis.

Programos uždaviniai:

  • Įgalinti mergaites ir apsaugoti nuo įvairių socialinių rizikų
  • Vystyti novatorišką rizikos grupių mergaičių įgalinimo modelį Anykščių rajone
  • Skatinti lyčių lygybę ir demokratiją
  • Stiprinti mergaičių sveikatą, skatinti jų kūrybiškumą ir saviraišką
  • Sukurti merginų grupės tinklą, kuris ateityje taptų ramsčiu, padedančiu įveikti gyvenimo sunkumus
Programos dalyviai: 
Programa skirta 7 - 18 m. amžiaus rizikos grupės merginoms iš sunkiai materialiai gyvenančių, daugiavaikių ar nepilnų šeimų, girtaujančių šeimų, mergaitėms ir merginoms įrašytoms į nepilnamečių rizikos grupę, taip pat mergaitėms turinčioms bendravimo problemų.
Programoje dalyvavo 96 merginos iš Anykščių miesto, Ažuožerių, Raguvėlės, Skiemonių, Leliūnų, Kavarsko, Kurklių, Staškūniškio, Debeikių, Mačionių kaimų. 

Programos eiga: 

Pagrindinės veiklos kryptys:
- Koordinacinis darbas tarp merginų grupių ir grupių vadovių
- Grupių vadovių kvalifikacijos kėlimas
- Konkreti veikla merginų grupėse
- Informacijos sklaida

Užsiėmimai merginų grupėse vyko 2 kartus per savaitę, po 2 - 2,5val. Merginų grupėms vadovavo vadovės, turinčios Merginų grupių vadovių pažymėjimus.

Merginų grupė, tai 6-8 merginų grupė, kuri periodiškai susitinka su savo vadovėmis. Grupės susitikimų pagrindas – pokalbis prie arbatos. Merginoms suteikiama galimybė kalbėtis jas dominančiomis ir rūpimomis temomis. Merginos taip pat turi progą išbandyti įvairias veiklos rūšis, pasikviesti lektorių, įdomių žmonių, užduoti jiems klausimų o taip pat ir pačios gali lankytis įvairiose institucijose, organizacijose ir susipažinti su jų veikla.
Grupėje galioja paslapčių saugojimo pasižadėjimas, reiškiantis, jog negalima išduoti, asmeninių dalykų, kurias grupės narės pasakoja viena kitai susitikimo metu. Vadovės gali sulaužyti paslapčių saugojimo pasižadėjimą, jei kuri nors grupės narė atskleidžia kriminalinius ar pan. faktus.
Visos grupės narės yra svarbios, todėl labai svarbu dalyvauti visuose grupės susitikimuose ir iš anksto pranešti, jei negalės atvykti.

Pagrindinė programos veikla – užsiėmimai merginų grupėse: pokalbiai, diskusijos, paskaitos, praktiniai užsiėmimai patalpose ir gamtoje, išvykos, stovyklos ir kt. Merginos pačios susikuria darbo grupėje taisykles ir jų laikosi, pačios planuoja susitikimų laiką ir užsiėmimų, pokalbių temas. 

Užsiėmimų metu buvo diskutuojama ne vien prekybos žmonėmis temomis, bet ir moterų bei  vyrų lygių teisių klausimais, analizuojamos merginoms aktualios psichologinės ir socialinės, šeimos problemos. 
Taip pat vyko vaidmenų žaidimai, filmų peržiūros ir aptarimas, įvairūs praktiniai užsiėmimai - rankdarbių gamyba, maisto ruošimas, ekskursijos į Akmenų muziejų, Platelių  nacionalinį parką, Militarizmo muziejų, Dviračių muziejų. 
Buvo organizuojami visų programoje dalyvaujančių merginų grupių bendri renginiai, grupių susitikimai, veiklos pristatymai ir dalijimasis patirtimi.

Rezultatai:
Bendrai veiklai buvo suburta 12 merginų grupių dešimtyje Anykščių rajono vietovių: AVJU centre - 2, Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centre - 1, Debeikiuose - 1, Leliūnuose-  1, Ažuožeriuose - 1, Mačionyse - 1, Kavarske - 1, Raguvėlėje - 2, Skiemonyse - 2, Staškuniškyje - 1, Kurkliuose - 1.

Programa suteikė gebėjimų merginoms pažinti ir identifikuoti rizikas, ypač riziką būti parduotoms, kaip ir tapti smurto ar seksualinio išnaudojimo aukomis.

Programoje dalyvavusios merginos tapo aktyvesnės, atviresnės, įgijo pasitikėjimo savimi, savo jėgomis; įgijo socialinių kompetencijų ir žinių kaip elgtis įvairiose situacijose, tam, kad netaptų socialinių aplinkybių aukos, galėtų apginti save bei savo teises. Atlikdamos įvairias užduotis merginos mokėsi teorines žinias taikyti praktinėje veikloje, mokėsi planuoti bei turiningai leisti laisvalaikį, konstruktyviai spręsti konfliktus. 

Tikimasi, kad programa turės tęstinumą, nes kaip matyti iš patirties, Merginų grupių veiklos metodas yra tinkamas, priimtinas ir naudingas paauglėms, bei vis efektyviau taikomas dirbant prevencinį darbą su mergaitėmis ir merginomis visos Lietuvos mastu.


Paskaita apie verslumą


Darome menines
kompozicijas

Rašome grupės dienoraštį


Lipdome iš molio

Sporto šventė Mačionyse
Skanaujame kadagių arbatos

Naujų narių krikšytnos

Filmo "Lilija amžinai"
peržiūra"

Merginų grupių stendas


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras